Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa rozszerza zakres zadań realizowanych przez Fundusz, wprowadzając możliwość udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym - emerytom i rencistom. Zgodnie z ustawą ze środków Funduszu będą finansowane m.in. jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Ponadto ustawa zmienia nazwę Funduszu na „Fundusz Solidarnościowy”.