Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające pracodawcy ubieganie się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Ponadto doprecyzowuje sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej oraz wprowadza zmiany w katalogu dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej. Ponadto ustawa wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek.