Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
53 Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
52 Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
41 Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
40 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
39 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
38 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
37 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
36 Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
35 Ustawa zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
34 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury