Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
38 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
37 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
36 Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
35 Ustawa zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
34 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
33 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
30 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
29 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
28 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
22 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019