Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
98 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r
96 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
95 Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
94 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
83 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
67 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.
71 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
69 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
68 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
61 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw