Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
29 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
28 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
22 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
21 Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
20 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
19 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
18 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawa – Prawo celne
14 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
13 Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
106 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2