Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
57 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
56 Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
55 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
54 Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami
53 Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
52 Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
41 Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
40 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
39 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
38 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw