Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
347 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
346 Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
345 Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
343 Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
342 Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
341 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
340 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
339 Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
338 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
337 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw