Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
83 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
71 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
70 Ustawa budżetowa na rok 2020.
69 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
68 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
67 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.
61 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
60 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
59 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
58 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów