Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
255 Ustawa o zawodzie farmaceuty
254 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
253 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
252 Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
251 Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
250 Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
249 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
248 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
244 Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.
243 Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.