Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
68 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
67 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.
66 Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
65 Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
63 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny
61 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
60 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
59 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
58 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
57 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw