Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
34 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
33 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
31 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
30 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
29 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
28 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
22 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
21 Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
20 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
19 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej