Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
371 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
370 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
369 Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
368 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
367 Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
366 Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
363 Projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne
359 Projekt ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców
357 Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
356 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.