Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
396 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
395 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
394 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym
391 Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom
390 Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
387 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw
386 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
385 Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
384 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
383 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw