Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
269 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
268 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
267 Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw
266 Ustawa o zmianie ustawy o paszach
265 Ustawa o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
264 Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
263 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021
262 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
256 Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
255 Ustawa o zawodzie farmaceuty