Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Celem projektowanej ustawy jest usprawnienie dochodzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe skutecznego przeniesienia własności albo użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się budynki spółdzielcze. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem spółdzielnia, która na gruncie będącym w dniu 5 grudnia 1990 r. w jej posiadaniu i stanowiącym własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego wybudowała budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem nieodpłatnie nabywa własność tego gruntu przez przemilczenie w takim zakresie, w jakim grunt ten jest niezbędny do prawidłowego korzystania z budynków i innych urządzeń.