Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Petycja P 10-85/20.
Projekt ustawy zmierza do zmiany brzmienia art. 217c ustawy – Kodeks karny wykonawczy, który reguluje kwestię porozumiewania się tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą za pośrednictwem aparatu telefonicznego.