Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Projektowana ustawa ma na celu przyznanie gminom uzdrowiskowym dotacji z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w roku 2019.