Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Petycja P10-72/20. Projekt ustawy zmierza do przyznania osobom ubezwłasnowolnionym częściowo czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 • 10 września 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Robert Mamątow
 • 13 września 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 13 listopada 2021
 •  
 •