Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Projekt ustawy przedłuża obowiązywanie przepisów tzw. specustawy koronawirusowej dotyczących opłat ponoszonych przez konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt konsumencki. W projekcie zawarto przepisy zmierzające do ograniczenia obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.