Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie wymiernego, dodatkowego wynagrodzenia dla członków ochotniczych straży pożarnych. Projekt przewiduje przyznanie członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy przez co najmniej 20 lat byli czynnymi członkami OSP dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok czynnej służby.