Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Petycja P9-28/19 i P9-28/19_2.
Projekt ustawy wprowadza jednolite ustawowe normy regulujące charakter prawny, tryb tworzenia przez organy stanowiące oraz ramowe podstawy działania powiatowych i wojewódzkich rad seniorów. Projektowane regulacje pozwalają także jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności samorządowych rad seniorów. Ponadto projekt przewiduje możliwość objęcia członków takich rad ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub dowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.