Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wyrok TK z dnia 2019.05.22
Sygn. akt SK 22/16.
Projektowana ustawa przesądza, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej gmina płaci sprzedającemu nieruchomość odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem – nie zaś różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.