Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Przedstawiony zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu projekt ustawy dotyczy osób, którym okresy składkowe są uznawane na mocy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Projekt zakłada poszerzenie kręgu tych osób o osoby pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych (taka kategoria osób represjonowanych jest w tej chwili objęta ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ale nie ustawą o emeryturach i rentach z FUS).

 • 17 sierpnia 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Magdalena Kochan
 • 18 sierpnia 2020

  14. pos. Senatu

  Senat rozstrzygnął o przystąpieniu do II czytania projektu ustawy z pominięciem I czytania
 • II czytanie

 • 18 sierpnia 2020
 • III czytanie

 • 18 sierpnia 2020

  14. pos. Senatu

  Podjęcie uchwały o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy upoważniony do reprezentowania Senatu w dalszych pracach senator Magdalena Kochan
 •