Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Sygn. akt P 20/17. Projektowana ustawa znosi obligatoryjność wymierzania przez sąd kary łącznej pozbawienia wolności w przypadku zbiegu przestępstw i wymierzenia sprawcy kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. Wnioskodawcy proponują, aby w tym przypadku sąd mógł orzec wobec sprawcy karę według swojego uznania.