Narzędzia:

44. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek obrad 44.posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

 


11.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 15712193
Druki senackie: 717717 A717 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 717uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.
druki sejmowe nr 1571, 2193
druki senackie nr 717, 717 A, 717 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznychoraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konwencja nakreśla ramy celowościowe nowej polityki państw członkowskich Rady Europy-stron Konwencji w stosunku do dziedzictwa kulturowego, wprowadza pojęcie „wspólnego dziedzictwa Europy” oraz uznaje indywidualną i zbiorową odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 13 maja 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 717 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

Posiedzenie Komisji  Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 717 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski. 

 


12.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22482287
Druki senackie: 723723 A723 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 723uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
druki sejmowe nr 2248, 2287
druki senackie nr 723, 723 A, 723 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Finansów i Minister Spraw Zagranicznych.

Ustawa dotyczy wystąpienia Polski z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z siedzibą w Moskwie w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i faktem, że Federacja Rosyjska jest głównym udziałowcem MBWG.

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 maja 2022 r. skierował ustawę do:
 - Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 723 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 723 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed. 


13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
Druki senackie: 695695 S
Uchwała: 695uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
druki senackie nr 695, 695 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Projektowana ustawa ma na celu ochronę praw majątkowych adwokatów oraz radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu, których warunki wynagradzania były uregulowane na znacznie mniej korzystnych zasadach niż  adwokatów i radców prawnych reprezentujących swoich klientów na podstawie zawartej z nimi umowy.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2022 r. skierował projekt ustawy do:
─Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej  w tej sprawie odbyło się 18 maja 2022 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 695 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 2290do druku 2290do druku 2290do druku 229023142314 A
Druki senackie: 730730 A730 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 730uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2290, do druku nr 2290, 2314, 2314-A
druki senackie nr 730, 730 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa doprecyzowuje przepisy obowiązującej ustawy m.in. poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów posiadających dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL oraz dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do sytuacji, w której bezpośredni wjazd na terytorium RP z terytorium Ukrainy nie jest już konieczny dla objęcia obywatela Ukrainy przepisami ustawy.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca 2022 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 730 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


z2
Poprzednia strona