Narzędzia:

44. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek obrad 44.posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. wprowadził poprawkę do ustawy.
Druki sejmowe: 218122102210 A
Druki senackie: 713713 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 713uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2181, 2210, 2210-A
druki senackie nr 713, 713 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa dokonuje transpozycji dyrektyw dotyczących wspólnych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu. Ponadto ustawa m.in. zmienia przepisy o poważnych awariach przemysłowych, a także poszerza listę organów egzekwowania prawa o Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 maja 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 713 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław  Pupa.


2.

Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 22232237
Druki senackie: 709709 A709 B709 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 709uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków.
druki sejmowe nr 2223, 2237
druki senackie nr 709, 709 A, 709 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa m.in. rozszerza zakres definicji „odpadów ze statków” w celu objęcia nią wszelkich odpadów powstających na statkach. Ponadto nakłada obowiązki na porty i przystanie morskie, np. obowiązek utrzymania odpowiednich urządzeń odbiorczych. Reguluje także kwestię odbioru odpadów ze statków czy wydawania pokwitowań; nakłada obowiązek opracowywania planów odbioru odpadów czy przedkładania co dwa lata raportów.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury,
- Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu,
- Komisja Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 709 A).
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Jadwiga Rotnicka.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 24 maja 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.
Druki sejmowe: 2186do druku 218622392239 A
Druki senackie: 714714 A714 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 714uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2186, do druku 2186, 2239, 2239-A
druki senackie nr 714, 714 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Nowelizacja wprowadza zmiany w systemie podatkowym będące konsekwencją wprowadzenia programu „Polski Ład”, obejmujące m.in. obniżenie stawki podatku w pierwszym przedziale z 17% do 12%; likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej; zmiany w uldze dla osób samotnie wychowujących dzieci; zmianę zasad uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku; zmiany w tzw. uldze na zabytki; zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek; zmianę wysokości kryterium dochodowego w zakresie ulgi na dzieci, uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 czerwca  2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 714 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki. 


4.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 218021902190 A
Druki senackie: 712712 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 712uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.
druki sejmowe nr 2180, 2190, 2190-A
druki senackie nr 712, 712 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa określa kompetencje i narzędzia organów w systemie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł wydawać wytyczne i wiążące polecenia. Ponadto ustawa wprowadza ułatwienie w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 712 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Mężydło.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 224722842284 A
Druki senackie: 724724 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 724uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2247, 2284, 2284-A
druki senackie nr 724, 724 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowelizacja umożliwia elektroniczne składanie wniosku o wpis do ewidencji producentów; sporządzanie elektronicznych kopii dokumentów; elektroniczne składanie wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy, tzw. wniosku transferowego, w ramach działań zalesieniowych objętych PROW 2004–2006 i PROW 2007–2013; weryfikację przez agencję pomocową (przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy) spełniania przez podmiot warunków określonych dla beneficjenta.

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 724 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy.
Druki sejmowe: 226822912291 A
Druki senackie: 725725 A725 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 725uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2268, 2291 i 2291-A
druki senackie nr 725, 725 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa wprowadza do porządku prawnego ustalenia poczynione z organizacjami związków zawodowych i pracodawców zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Dotyczą one m.in. nowego podziału na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy, powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, zmianę brzmienia art. 16j ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w taki sposób, aby wśród wytycznych do wydania rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów wyraźnie wskazać wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji  Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2114do druku 2114do druku 2114do druku 21142213
Druki senackie: 708708 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 708uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.
druki sejmowe nr 2114, do druku nr 2114, 2213
druki senackie nr 708, 708 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Krzysztof Śmiszek.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa przyznaje ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu farmaceutom i technikom farmaceutycznym podczas wykonywania i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w ustawie – Prawo farmaceutyczne oraz w ustawie o zawodzie farmaceuty.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji  Zdrowia w tej sprawie odbyło się  8 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 708 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


 

 


8.

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22702270 A22922292 A
Druki senackie: 726726 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 726uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
druki sejmowe nr 2270, 2270-A, 2292 i 2292-A
druki senackie nr 726, 726 A

Byłto rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa dotyczy wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - 14. emerytury w 2022 .

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 726 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska. 
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 726 A). 
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22032221
Druki senackie: 707707 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 707uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych.
druki sejmowe nr 2203, 2221
druki senackie nr 707, 707 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dodaje Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 maja 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 707 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 22122220
Druki senackie: 716716 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 716uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2212, 2220
druki senackie nr 716, 716 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa poszerza zakres działu „rozwój regionalny” o ogół spraw dotyczących przygotowania i realizacji Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących oraz innych zadań dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ponadto Pełnomocnikowi ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zostaje powierzony nadzór nad Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy. (druk nr 716 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.