Narzędzia:

43. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek obrad 43.posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (29) do ustawy
Druki senackie: 722722 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 722uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2011, do druku nr 2011, 2013, do druku nr 2013, 2271, 2271-A, errata do druku 2271-A
druki senackie nr 722, 722 A

Były to prezydencki i poselski projekty ustawy.
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Pani Małgorzata Paprocka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Do prezentowania wnioskodawców poselskiego projektu ustawy w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Marek Ast.

Ustawa likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w zamian tworząc Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Izba ta miałaby składać się z 11 sędziów orzekających w tej Izbie, wyznaczonych przez Prezydenta spośród sędziów SN orzekających w pozostałych izbach. Ustawa umożliwia także badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności w odniesieniu do spraw niezakończonych prawomocnym orzeczeniem, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy zostaną podniesione wątpliwości co do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy.

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 maja 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 1 czerwca 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 722 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

 


 


2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 5050 S50 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 050uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
druki senackie nr 50, 50 S

Projekt ustawy został wniesiony przezgrupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.

Projektowana ustawa ma na celu usunięcie przyczyn powodujących wątpliwości co do statusu sędziów powołanych przez obecnie funkcjonującą KRS oraz zapewnienie jej niezależności od władz ustawodawczej i wykonawczej. Projekt przewiduje zakończenie kadencji obecnej KRS i wybranie nowej, według zasad zapewniających odpowiednią reprezentację środowiska sędziowskiego, jej niezależność oraz gwarantujących jej właściwe funkcjonowanie.

Marszałek Senatu w dniu 17 stycznia 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 4 i 25 lutego oraz 3 marca 2020 r.
5 marca 2020 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w tej sprawie.

Kolejne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustosunkowania się do uwag zgłoszonych w trakcie wysłuchania publicznego oraz przygotowania sprawozdania komisji o przedstawionym projekcie ustawy odbyło się 5 lutego 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 50 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.