Narzędzia:

41. posiedzenie Senatu RP X kadencji

  porządek 41. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2


1.

Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy
Druki sejmowe: 2132do druku 2132do druku 213221442144 A
Druki senackie: 689689 A689 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 689uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.
druki sejmowe nr 2132, do druku 2132, 2144, 2144-A
druki senackie nr 689, 689 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister– Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Celem ustawy jest utworzenie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej składającego się z grupy specjalistów medycznych i innych specjalistów niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Zdrowia,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (12)  (druk nr 689 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2130do druku 21302142
Druki senackie: 684684 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 684uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
druki sejmowe nr: 2130,do druku 2130, 2142
druki senackie nr 684, 684 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające automatyczne przekazywanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali 176.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 21 kwietnia 2022 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 684 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 2027do druku 202720982098 A
Druki senackie: 685685 A685 B685 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 685uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
druki sejmowe nr 2027, do druku 2027, 2098, 2098-A
druki senackie nr 685, 685 A, 685 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister– Członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

Ustawa dokonuje zmiany przepisów dotyczących spraw rozpoznawanych w trybie Konwencji haskiej polegającej na wprowadzeniu obligatoryjnego wstrzymania z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego w określonym terminie zapewnienie powrotu dziecka do państwa miejsca stałego pobytu w razie wniesienia skargi kasacyjnej.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 kwietnia 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 685 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło  się 26 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o  wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 685 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki senackie: 686686 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 686uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2110, do druku nr 2110, 2139, 2139-A
druki senackie nr 686, 686 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony pan poseł Kazimierz Moskal.

Ustawa określa zasady nadawania i pozbawienia Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, który na mocy przedmiotowych przepisów będzie nadawany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki. Ponadto ustawa rozszerza katalog zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o  wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 686 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2109do druku 210921412141 A
Druki senackie: 687687 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 687uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
druki sejmowe nr 2109, do druku 2109, 2141, 2141-A
druki senackie nr 687, 687 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa dotyczy uregulowania kwestii braku zgody doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej w przypadku zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej oraz sposobu kontynuacji postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do nadawania tego stopnia.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 687 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy
Druki sejmowe: 2096do druku 209621172117 A
Druki senackie: 691691 A691 B691 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 691uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2096, do druku 2096,  2117, 2117-A
druki senackie nr 691, 691 A, 691 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa wprowadza czasowe zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022-2023/2024, zdawanych przez uczniów i absolwentów realizujących dużą część kształcenia w warunkach stanu epidemii.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o  wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 691 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o  wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 691 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Druki senackie: 678678 S678 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 678uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
druki senackie nr 678, 678 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Borusewicz.
Projekt ustawy ma na celu ochronę i zabezpieczenie spółek należących do Skarbu Państwa mających istotne znaczenie dla gospodarki państwa.

Marszałek Senatu w dniu 31 marca 2022 r. skierował projekt ustawy do:
-Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do projektu ustawy (druk nr 678 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Borusewicz


8.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy
Druki sejmowe: 210821452145 A
Druki senackie: 688688 A688 B688 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 688uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2108, 2145, 2145-A
druki senackie nr 688, 688 A, 688 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterSpraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających funkcjonariuszom i żołnierzom zawodowym przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. a przed dniem 1 października 2003 r., którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają okres co najmniej 25 lat służby uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Obrony Narodowej,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 688 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisja wnosi o  wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 688 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Druki senackie: 581581 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 581uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
druki senackie nr 581, 581 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator Ewa Matecka.

Nowelizacja uzupełnia kodeksową regulację dotyczącą stosowania przymusowego leczenia skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zgodnie z projektem w razie braku zgody skazanego na leczenie sąd będzie orzekać o zastosowaniu leczenia po wysłuchaniu opinii psychologa lub seksuologa. Ponadto sąd w postanowieniu określi czas stosowania leczenia.

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 10 lutego 2022 r. oraz 5 kwietnia 2022 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 581 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Druki senackie: 665665 S665 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 665uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
druki senackie nr 665, 665 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projektowana ustawa ma na celu wydłużenie terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach zawiłych i skomplikowanych, w których sąd sporządzając uzasadnienie wydanego wyroku skorzystał z instytucji przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2022 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2022 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 665 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.