Narzędzia:

39. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek 39. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 3


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie

Senat w dniu 23 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie
Druki senackie: 663663 S
Uchwała: 01-armia_polska_na_wschodzie_uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie.
druki senackie nr 663, 663 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Komorowski.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2022 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 17 marca 2022 r.
Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 663 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.

 


2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Senat w dniu 24 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach
Druki senackie: 619619 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 619uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.
druki senackie nr 619, 619 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona pani senator Joanna Sekuła.

Projektowana nowelizacja wprowadza możliwość zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego. Skargę na decyzję zatwierdzającą będą miały prawo wnieść organizacje ekologiczne, a także: Rzecznik Praw Obywatelskich i właściciel lasu.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2022 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Środowiska,
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 2 marca 2022 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 619 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy
Druki sejmowe: 2019do druku 2019do druk 201920582058 A
Druki senackie: 660660 A660 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 660u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2019, do druku nr 2019, 2058, 2058-A
druki senackie nr 660, 660 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 22 marca 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 660 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


4.

Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Senat w dniu 24 marca 2022 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 1937do druku 193719671967 A
Druki senackie: 644644 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 644u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami.
druki sejmowe nr 1937, do druku nr 1937, 1967, 1967-A
druki senackie nr 644, 644 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Paweł Lisiecki.

Ustawa ogranicza możliwość dokonania przez organ jednostki samorządu terytorialnego zmiany nazwy obiektów przestrzeni publicznej upamiętniających pewne osoby i wydarzenia.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 marca 2022 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk nr 644 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 1998do druku 199820262026 A
Druki senackie: 643643 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 643u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
druki sejmowe nr 1998, do druku 1998, 2026, 2026-A
druki senackie nr 643, 643 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu ułatwienie pracodawcom prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych. Nowelizacja dotyczy m.in.: uproszczenia trybu zawierania przez pracodawców porozumień, wprowadzenia korzystnych zmian dotyczących warunków uczestnictwa w programie, dookreślenia niektórych kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, a także zmiany przepisów określających zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia zawarcia umowy o prowadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 marca 2022 r.  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 643 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 20372062
Druki senackie: 654654 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 654uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2037, 2062
druki senackie nr 654, 654 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem ustawy jest wzmocnienia ochrony ubezpieczonych, występujących o ustalenie prawa do emerytury pomostowej, a ponadto wprowadzenie zmian w zakresie prewencji wypadkowej, w postaci zmian zasad dofinansowania działań płatników składek, skierowanych na poprawę warunków pracy dla pracowników.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 marca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 654 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 19992018
Druki senackie: 639639 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 639uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym.
druki sejmowe nr 1999, 2018
druki senackie nr 639, 639 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnychzostał upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa ma na celu m.in wprowadzenie podstawowych regulacji dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie tzw. monorail lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, a także innych, które obecnie nie są używane w transporcie linowo-terenowym czy kolejowym.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 marca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2022 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 8 marca 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 639 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 205120542054 A
Druki senackie: 655655 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 655u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne.
druki sejmowe nr 2051, 2054, 2054-A
druki senackie nr 655, 655 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Celem ustawy jest uproszczenie i usprawnienie procedury uzyskiwania zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym także w zakresie dokonywania zgłoszeń wodnoprawnych, obejmujące m.in. zmianę formy wyrażanej zgody, skrócenie terminów opiniowania, połączenie procedury zgłoszenia wodnoprawnego z wydawaną zgodą, a także doprecyzowanie przesłanek odmowy utworzenia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 22 marca 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 655 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gromek.


9.

Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 659659 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 659uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie.
druki sejmowe nr 2007, do druku nr 2007, 2063, 2063-A
druki senackie nr 659, 659 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Arkadiusz Marchewka.

Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2022 r. Politechniki Morskiej w Szczecinie w oparciu o istniejącą.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
─  Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 22 marca 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 659 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu  będzie senator Alicja Zając.


10.

Ustawa o wyrobach medycznych

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki senackie: 661661 A661 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 661u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wyrobach medycznych.
druki sejmowe nr 1764, do druku nr 1764, 2047
druk senacki nr 661, 661 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Celem ustawy jest uregulowanie kwestii, które właściwe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) pozostawiają do decyzji państw członkowskich oraz stworzenie ram prawnych dla właściwej i skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków organów właściwych oraz podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie w szczególności określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2022 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 marca 2022 r. 
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 661 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Agnieszka Gorgoń-Komor.