Narzędzia:

31. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 15851585 zal16161616 A
Druki senackie: 519519 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 519u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.
druki sejmowe nr 1585, 1585-A, 1616, 1616-A
druki senackie nr 519, 519 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W związku ze zwiększeniem dochodów państwa w 2021 r. nowelizacja określa wykorzystanie tych środków m.in.: na wsparcie samorządów w realizacji zadań własnych, na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz na wsparcie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Sejm uchwalił ustawę na  38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  24 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  4 października 2021 r. skierował ustawę do: ─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi  o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 519 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 519 A).
Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 15861586 uzasad16151615 A
Druki senackie: 520520 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinamateriał porównawczy
Uchwała: 520u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
druki sejmowe nr 1586, 1615, 1615-A
druki senackie nr  520, 520 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa jest ściśle powiązana z ustawą dotyczącą nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok i wiąże się z prawidłową jej realizacją.

Sejm uchwalił ustawę na  38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  4 października 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi  o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 520 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina


3.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.
Druki sejmowe: 1531do druku 1531do druku 1531do druku 153115761576 A
Druki senackie: 494494 A494 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinamateriał porównawczy
Uchwała: 494u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1531,do druku 1531, 1576, 1576-A
druki senackie nr 494, 494 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa wprowadza m.in. nową część subwencji ogólnej - rozwojową (inwestycyjną) dla samorządów. Ponadto zapewnia dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wymagań wynikających z programu Polski Ład, zwłaszcza w systemie podatkowym.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 494 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 8 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1510do druku 15101566
Druki senackie: 502502 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 502u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
druki sejmowe nr 1510, 1566

druk senacki nr 502, 502 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony poseł Jarosław Krajewski.

Nowelizacja umożliwia kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 502 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 1530do druku 1530 15611561 A
Druki senackie: 493493 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 493u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1530, 1561
druki senackie nr 493, 493 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa m.in. powierza obsługę programu „Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; wyłącza możliwość składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w formie papierowej (pozostawiając formę elektroniczną jako jedyną możliwą); zmienia sposób wypłaty świadczenia na formę bezgotówkową.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 493 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki senackie: 499499 A499 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 499u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
druki sejmowe nr 1446, do druku nr 1446, 1453, 1453-A
druki senackie nr 499, 499 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony poseł Janusz Śniadek.

Nowelizacja ma na celu ograniczenie nadużywania zawartych w ustawie wyłączeń pozwalających na ominięcie ograniczenia handlu w niedziele i święta. W tym celu przewiduje się m.in. ustalenie, że z wyłączenia takiego mogą skorzystać jedynie te placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych czy wskazanie zamkniętego katalogu członków rodziny przedsiębiorcy, z których pomocy mógłby on korzystać w dni objęte zakazem handlu.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 499 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1399do druku 139914801480 A
Druki senackie: 496496 A496 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 496u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1399, do druku nr 1399, 1480, 1480-A
druki senackie nr 496, 496 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu umożliwienie obywatelom załatwiania w sposób zdalny spraw z zakresu ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym m.in. zameldowania się we własnym lokalu czy pobierania określonych zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych, rejestru PESEL lub rejestru stanu cywilnego.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 496 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1507do druku 150715461546 A
Druki senackie: 497497 A497 B497 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 497u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1507, do druku nr 1507, 1546, 1546-A
druki senackie nr 497, 497 A, 497 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowelizacja dotyczy sytuacji cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu polskiej granicy będącej jednocześnie zewnętrzną granicą strefy Schengen. Ustawa m.in. upraszcza proces wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takiego cudzoziemca, a także umożliwia pozostawienie bez rozpoznania wniosku takiej osoby o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek(2) do ustawy (druk nr 497 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.
Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 497 A).
Sprawozdawcą  mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 497 B). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gromek.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki senackie: 495495 A495 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpinaOE 365OE 367OE-366materiał porównawczy
Uchwała: 495u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1252, do druku nr 1252, 1368, do druku 1368, 1368-A, errata do druku 1368-A
druki senackie nr 495, 495 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony poseł Jarosław Sachajko.

Ustawa ma na celu eliminację zachowań korupcyjnych wśród osób sprawujących funkcje publiczne, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku orzeczenia przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, zakazu wykonywania zawodu lub zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku popełnienia wybranych przestępstw. Ponadto nowelizacja zakłada zwiększenie transparentności funkcjonowania partii politycznych. W tym celu zobowiązuje partie do prowadzenia jawnych rejestrów: wpłat i umów.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Ustawodawczej
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 495 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski


10.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 1508do druku 150815431543 A
Druki senackie: 498498 A498 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 498u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1508, do druku nr 1508, 1543, 1543-A
druki senackie nr 498, 498 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie m.in. szkolenia osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 498 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.