Narzędzia:

37. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 porządek 37. posiedzenia

 

zapis video  posiedzenia , cz. 1

zapis video  posiedzenia,  cz. 2

zapis video  posiedzenia,  cz.3

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej
Druki senackie: 635
Uchwała: 635u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.
druk senacki nr 635

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Komorowski.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania


2.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 620
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej).*
druk senacki nr 620

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 26 stycznia 2022 r. 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2022 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2022 r.
Komisja zapoznała się z Informacją.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1912do druku 19121952
Druki senackie: 621621 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 621u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.
druki sejmowe nr 1912, 1952
druki senackie nr 621,621 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Ponadto nowelizacja poszerza definicje: inwestora oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi o elementy wynikające z dodawanych inwestycji.

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2022 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 621 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1947do druku 19471966
Druki senackie: 622622 A622 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 622u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
druk sejmowy nr 1947, do druku nr 1947, 1966
druki senackie nr 622, 622 A, 622 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska
wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Andrzej Gawron.

Ustawa umożliwia zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Osoba, która zawarła umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie do 31 marca 2022 r. i złożyła wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do 21 grudnia 2023 r. będzie mogła dokonywać rozliczenia energii na dotychczasowych zasadach systemu opustu.

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
  Komisji Środowiska,
  Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu,
  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 622 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 622 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Tobiszowska.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1948do druku 1948do druku 19481964
Druki senackie: 623623 A623 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 623u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druk sejmowy nr 1948, do druku nr 1948, 1964
druki senackie nr 623, 623 A, 623 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy została upoważniona Pani Poseł Violetta Porowska.

Ustawa wydłuża o kolejne 6 miesięcy okres obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PZS). Ponadto nowelizacja wydłuża okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne.

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
─  Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 7 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 623 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 623 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Konieczny.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 1960do druku 19601960 A19781978 A
Druki senackie: 624624 A624 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 624u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
druki sejmowe nr 1960, 1960-A, 1978, 1978-A
druki senackie nr 624, 624 A, 624 Z

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych. Płatnik podatku PIT ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek nawet wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 zostanie złożone w trakcie roku podatkowego. PIT-2 będzie mógł złożyć również emeryt lub rencista, który złoży wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Ponadto ustalony został nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra na okres od stycznia do 30 listopada 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 lutego 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 624 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1990do druku 199019971997 A
Druki senackie: 633633 A633 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 633u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.
druki sejmowe nr 1990, do druku nr 1990, 1997
druki senackie nr 633, 633 A, 633B

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Technologii.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru. Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 9 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 10lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 633 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 633 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


 

 

 


8.

Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 1989do druku 198919961996 A
Druki senackie: 630630 A630 B630 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 630u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.
druki sejmowe nr 1989, 1996, 1996-A
druki senackie nr 630, 630 A, 630 B, 630 Z

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania przez rząd osobom najuboższym zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z tegoroczną zmianą z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC, obowiązkową w całej Unii Europejskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9lutego 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lutego 2022 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 630 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 630 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

 

 


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Druki senackie: 475475 S475 X
Uchwała: 475u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
druki senackie nr 475, 475 S, 475 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Aleksander Pociej.

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycjiobywatelskiej wniesionej do Senatu RP (P10-88/20).

Projekt ustawy wprowadza możliwość doręczeń w postępowaniu sądowoadministracyjnym na wniosek adresata na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 10 lutego 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 475 S).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim.
Druki senackie: 489489 S489 X
Uchwała: 489u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim.
druki senackie nr 489, 489 S, 489 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator Lidia Staroń.

Projekt ustawy przedłuża obowiązywanie przepisów tzw. specustawy koronawirusowej dotyczących opłat ponoszonych przez konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt konsumencki. W projekcie zawarto przepisy zmierzające do ograniczenia obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2021 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wspólne posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się 17 listopada i 14 grudnia 2021 r. oraz 10 lutego 2022 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 489 S).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lidia Staroń.