Narzędzia:

45. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja  pierwszego dnia posiedzenia  cz.1

retransmisja  pierwszego dnia posiedzenia  cz.2

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz.1

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz.2

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz.3
 

 


1.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Senat w dniu 11 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 19461972do 19721972 A cz.11972 A cz.2do 1972 A
Druki senackie: 514514 A514 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 514.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

druki sejmowe nr 1946, 1972, do druku 1972, 1972-A, do druku 1972-A

druki senackie nr 514, 514 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa zakłada:

1)    przeniesienie części uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

2)    określenie zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE i sposobu przenoszenia uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS;

3)    ustalenie nowej wysokości składki przekazywanej do OFE;

4)    umożliwienie ubezpieczonym dokonania wyboru, czy chcą w dalszym ciągu przekazywać część składki do OFE (w odniesieniu do przyszłych składek);

5)    likwidację minimalnej stopy zwrotu i urynkowienie zasad inwestowania OFE, w tym zniesienie ograniczeń inwestycji zagranicznych;

6)    rewizję systemu opłat i wynagrodzeń funduszy emerytalnych;

7)    stymulację III filara – zmiany dotyczące Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 


Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 514 A).

Sprawozdawcą Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Mniejszość połączonych komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą wniosku mniejszości połączonych komisji będziesenator Henryk Cioch.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1917do 19171952do 19521952 A
Druki senackie: 513513 A513 B513 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 513.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw pilny projekt ustawy

druki sejmowe nr 1917, do druku nr 1917, 1952, do druku 1952, 1952-A

druki senackie nr 513, 513 A, 513 B
 

Był to pilny rządowy projekt ustawy..

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Celem nowelizacji ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. Ustawa określa kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, a także zasady przeprowadzania rekrutacji. Nowe przepisy uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi, mają na względzie potrzeby rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

 

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 513 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 513 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 


 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1908do 19081941do 19411941 Ado 1941 A
Druki senackie: 507507 A507 B507 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 507.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 1908, do druku 1908, 1941, do druku 1941, 1941-A, do druku 1941-A

druki senackie nr 507, 507 A, 507 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem nowelizacji ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2013 r. Zaproponowane rozwiązania mają być podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Ustawa określa m.in. dla których jednostek samorządu terytorialnego będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej, datę podziału środków rezerwy subwencji ogólnej, podstawę do wyliczenia rezerwy oraz podmioty odpowiedzialne za podział.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

   Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

   Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbędzie się 3 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz.18.30 w sali 176.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 507 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Podczas posiedzenia komisji zostały zgłoszone wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek  oraz o wprowadzenie poprawki do ustawy - żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 507 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 


4.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1148do 11481170do 11701204do 1204do 12041240do 1240do 1240do 1240do 12401811do 1811do 1811 A
Druki senackie: 503503 A503 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 503.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

druki sejmowe nr 1148, do druku 1148, 1170, do druku 1170, 1204, do druku 1204, 1240, do druku 1240, 1811, do druku 1811, 1811-A

druki senackie nr 503, 503 A
 

Jest to obywatelski oraz poselski projekt ustawy.
 

Ustawa reguluje kwestie dotyczące zasad zakładania, funkcjonowania
i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, a także prawa i obowiązki działkowców. Ponadto w ustawie określono nowe zasady zrzeszania się działkowców oraz zasady działania i zadania organizacji działkowców.
 

Sejmuchwalił ustawęna 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

  Komisji Gospodarki Narodowej,

· Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 503 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


5.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1645do 1645do 16451876
Druki senackie: 499499 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 499.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków
i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

druki sejmowe nr 1645, do druku 1645, 1876

druki senackie nr 499, 499 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z proponowanymi zmianami osoba zaliczana do
III grupy podatkowej, która przed 31.12.2006 r. zawarła przed organem gminy umowę
o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, będzie miała prawo do ulgi podatkowej, jeżeli po 31.12.2006 r. nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy m.in. budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębna nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Ponadto w nowelizacji uregulowano kwestie terminu na wniesienie żądania wznowienia postępowania w sprawach o ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

 Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 499 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1871do 1871do 1871do 18711896
Druki senackie: 501501 A501 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 501.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

druki sejmowe nr 1871,do druku 1871, 1896

druki senackie nr 501, 501 A, 501 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i zakłada, że jeszcze w 2014 r. opłacanie składek zdrowotnych przez rolników będzie odbywać się na zasadachanalogicznych do tych, które obowiązywały w 2013 r. W gospodarstwach poniżej 6 hektarów użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), natomiast w gospodarstwach powyżej 6 hektarów użytków rolnych składkę będzie opłacał rolnik.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

          Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

Komisji Zdrowia,

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 26 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 501 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.


Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 501 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17931840do 18401840 A
Druki senackie: 506506 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

druki sejmowe nr 1793, 1840, do druku 1840, 1840-A

druk senacki nr 506, 506 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Nowelizacja ma na celu wdrożenie zmian wprowadzonych w przepisach UE o wspólnej organizacjirynku wina, usprawnienie ewidencjonowania producentów oraz systemu certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli oraz określonego rocznika.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 26 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 506 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1270do 1270do 1270do 12701895
Druki senackie: 500500 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 500.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 1270, do druku 1270, 1895

druk senacki nr 500, 500 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
Do reprezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej
 

Wnioskodawcy proponują, aby okresy niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek doznawania represji politycznych, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych przy obliczaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W obecnym stanie prawnym okresy niewykonywania pracy spowodowane represjami politycznymi należą do okresów nieskładkowych i są zaliczane w wymiarze nie większym niż 5 lat.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 500 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013”

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 19551970do 1970
Druki senackie: 515515 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 515.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013”.

druki sejmowe nr 1955, 1970, do druku 1970

druki senackie nr 515, 515 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu przesunięcie terminu zakończenia realizacji Programu do 2015 r. Ze względu na opóźnienia w wykonaniu prac zbiornik nie może być oddany do użytkowania w terminie ustawowym, tj. w 2013 r. Nowy termin oddania inwestycji do użytku powoduje zmiany w kosztach wykonania programu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 515 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o petycjach

Podczas debaty w dniu 12 grudnia 2013 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i w związku z tym Senat skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Druki senackie: 285285 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o petycjach.

druki senackie 285, 285 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Mieczysław Augustyn.

 

Przedstawiony projekt ustawy określa podmioty uprawnione do wniesienia petycji, formę złożenia petycji, sposób postępowania oraz właściwość organów w sprawach dotyczących petycji.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się w dniach: 19 marca, 7 sierpnia,
8 października (na posiedzeniu tym zostało przeprowadzone wysłuchanie publiczne), 24 października, 7 oraz 13 listopada 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 285 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.