Narzędzia:

35. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 porządek 35. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2


1.

Ustawa budżetowa na rok 2022

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (65) do ustawy.
Druki sejmowe: 1624do druku 162418191819 A
Druki senackie: 601601 A601 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał pomocniczyOE-375OE-376OE-377
Uchwała: 601uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2022.
druki sejmowe nr 1624, do druku nr 1624, 1819, 1819-a
druki senackie nr 601, 601 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2021 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich orazw sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 5 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 601 A).
Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 184718481848 A
Druki senackie: 602602 A602 B602 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 602uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
druki sejmowe nr 1847, 1848, 1848-A
druki senackie nr 602, 602 A, 602 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Krzysztof Janusz Kozik.

Ustawa przewiduje utworzenie systemu wsparcia, będącego mechanizmem wsparcia publicznego dla sektora górnictwa węgla kamiennego, przyjętym w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej węgla kamiennego, obejmującym w szczególności dopłaty z budżetu państwa do redukcji zdolności produkcyjnych oraz pokrycie kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jednostek produkcyjnych, które nie są związane z bieżącą produkcją, dla objętych nimi przedsiębiorstw górniczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 4 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 602 A).
Sprawozdawcą Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 602 B). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Tobiszowska.


3.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1516do druku 1516 do druku 1516 1821
Druki senackie: 598598 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 598uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.
druki sejmowe nr 1516, do druku nr 1516, 1821
druki senackie nr 598, 598 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem ustawy jest uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Dzięki temu prowadzenie dostaw żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje czy stołówki, będzie mogło odbywać się na terytorium całego kraju.

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 598 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 4.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1822do druku 18221837
Druki senackie: 599599 A599 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 599uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
druki sejmowe nr 1822, do druku nr 1822, 1837
druki senackie nr 599, 599 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Dariusz Olszewski.

Ustawa określa nowe zadania Prezesa IPN polegające na prowadzeniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.
W ustawie określono podstawy prawne funkcjonowania tego muzeum oraz określono źródła jego finansowania.

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2022 r. 
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 599 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
Druki sejmowe: 183518361836 A
Druki senackie: 600600 A600 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 600uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1835, do druku 1835, 1836, 1836-A
druki senackie nr 600, 600A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2022 r. 
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 600 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.
Druki senackie: 488488 S488 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 488uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.
druki senackie nr 488, 488 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Jan Filip Libicki.

Dotychczasowe regulacje prawne określały uprawnienia osób poszkodowanych, w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowach ubezpieczenia wyłącznie z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiona nowelizacja zmierza do objęcia analogiczną ochroną osób poszkodowanych z tytułu szkód powstałych poza terytorium naszego kraju.

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2021 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 listopada i 9 grudnia 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 488 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Druki senackie: 580580 S580 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 580uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 580, 580 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Sławomir Rybicki.

Nowelizacja wprowadza ograniczenia czasowe na odpowiedzi udzielane na zapytania senatorskie przez upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy oraz upoważnionych do reprezentowania rządu członków Rady Ministrów, a także umożliwia senatorom składanie oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu. Ponadto wprowadza wymóg, aby uchwały o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasadnienie.

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2021 r. skierował projekt uchwały do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 stycznia 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu (druk nr 580 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.

 


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
Druki senackie: 605605 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 605uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
druki senackie nr 605, 605 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ustawy przywraca regulację pozwalającą na zabezpieczenie kredytu rolnika możliwością zaspokojenia się przez wierzyciela ze składników majątkowych dłużnika. Ponadto projekt usuwa warunek związany z zabezpieczeniem na pierwszym miejscu roszczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa hipoteką przy gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego.

Marszałek Senatu w dniu 11 stycznia 2022 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło  się  11 stycznia 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 605 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.


9.

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych
Druki senackie: 606
Uchwała: 606uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.
druk senacki nr 606

W dniu 12 stycznia 2022 r. Marszałek Senatu złożył wniosek o powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych (druk 606).

Wniosek Marszałka na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Marcin Bosacki.


10.

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej i wybrał pana Ludwika Koteckiego oraz pana Przemysława Litwiniuka na członków Rady Polityki Pieniężnej
Druki senackie: 603603 O
Uchwała: 603uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.
druki senackie nr 603, 603 O

25 stycznia 2022 r. kończy się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Senat IX kadencji. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania przez Senat dwóch nowych członków Rady.

Marszałek Senatu wyznaczył senatorom termin na zgłaszanie kandydatur do dnia 23 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

W wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie wpłynęły kandydatury:

- pana Ludwika Koteckiego,

- pana Przemysława Litwiniuka.

Marszałek Senatu w dniu 28 grudnia 2021 r. skierował wnioski w sprawie powołania kandydatów do składu RPP do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w celu zaopiniowania.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 4 stycznia 2022 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkich kandydatów (druk nr 603 O).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.