Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2

 


21.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 744do druku 744do druku 744do druku 744do druku 74415551555 A
Druki senackie: 514514 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 514u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.
druki sejmowe nr 744 , do druku 744, 1555, 1555-A
druki senackie nr 514, 514 A

Był to komisyjny projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców komisyjnego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Marcin Duszek. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest dokonanie legislacyjno-redakcyjnych zmian w ustawach, dostosowujących występującą w nich terminologię do aktualnego stanu prawnego.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 514 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


22.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 16091656
Druki senackie: 536536 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 536uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.
druki sejmowe nr 1609, 1656
druki senackie nr 536, 536 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Radosław Fogiel.

Ustawa doprecyzowuje katalog zadań własnych Agencji o prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym pokazów lotniczych.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów (druk nr 536 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


23.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1514do druku 151415531553 A
Druki senackie: 510510 A510 B510 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 510u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
druki sejmowe nr 1514, do druku 1514, 1553, 1553-A
druki senackie nr 510, 510 A, 510 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Celem przedmiotowej ustawy jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń do zmienionych przepisów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, którego elementem jest Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 października 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 510 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatuw tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 510 B). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


24.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 158816451645 A
Druki senackie: 532532 A532 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 532u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1588, 1645
druki senackie nr 532, 532 A, 532 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa dostosowuje przepisy do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, które zobowiązują kraje Unii do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do 2035 roku.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 532 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz. 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 532 B). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz. 


25.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14171559
Druki senackie: 527527 A527 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 527u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.
druki sejmowe nr 1417, 1559
druki senackie nr 527, 527 A, 527 B

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej orazMinister Spraw Zagranicznych.

Umowa zawiera kompleksowe uregulowania dotyczące problemu właściwego ustawodawstwa oraz zasad ustalania prawa do świadczenia zabezpieczenia społecznego, w tym: świadczeń wynikających z polskiego oraz białoruskiego ubezpieczenia społecznego.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 21 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 527 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 27 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 527 B). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


26.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 14431557
Druki senackie: 528528 A528 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 528u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku.
druki sejmowe nr 1443, 1557
druki senackie nr 528, 528 A, 528 B

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej orazMinister Spraw Zagranicznych.

Ratyfikowany Protokół ma na celu dostosowanie umowy między rządami Polski i Malty do najnowszych standardów w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także do obecnych priorytetów polskiej polityki podatkowej w tym zakresie.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych,
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 528 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 27 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 528 B). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


27.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 14451558
Druki senackie: 529529 A529 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 529u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku.
druki sejmowe nr 1445 i 1558
druki senackie nr 529, 529 A, 529 B

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Ratyfikowany Protokół ma na celu dostosowanie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów do najnowszych standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowelizacja oryginalnej umowy jest konieczna także ze względu na zmiany gospodarcze i polityczne, jakie nastąpiły od dnia jej podpisania w 2002 r.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych,
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 529 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 27 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 529 B). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


28.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Senat w dniu 29 października 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Druki senackie: 522522 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 522u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
druki senackie nr 522, 522 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Janusz Gromek.

Projektowana ustawa ma na celu przyznanie gminom uzdrowiskowym dotacji z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w roku 2019.

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2021 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do projektu ustawy (druk nr 522 S).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gromek


29.

Drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Senat w dniu 29 października 2021 r. podjął uchwałę w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.
Druki senackie: 491491 S
Uchwała: 29-chocim.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.
druki senackie nr 491, 491 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów. 
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Czerwiński.

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2021 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji  Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 491 S). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


30.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej).

Senat w dniu 29 października 2021 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 461
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej).
druk senacki nr 461

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 19 lipca 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2021 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 7 października 2021 r.

Komisja zapoznała się z informacją.


z3
Poprzednia strona