Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1570do druku 15701655
Druki senackie: 534534 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 534u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1570, do druku 1570, 1655
druki senackie nr 534, 534 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Ustawa dostosowuje obecnie obowiązujące przepisy w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.


Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 534 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1451do druku 145115921592 A
Druki senackie: 512512 A512 B512 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 512u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
druki sejmowe nr 1451, do druku 1451, 1592, 1592-A
druki senackie nr 512, 512 A, 512 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowelizacja ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji rolnej przez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa w ten sposób, że zwiększa limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 512 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 512 B). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


13.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 1502do druku 1502do druku 1502do druku 150215941594 A
Druki senackie: 516516 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 516u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
druki sejmowe nr 1502, do druku 1502, 1594, 1594-A
druki senackie nr 516, 516 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, która wprowadza wspólne na terytorium Unii Europejskiej minimalne ramy w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Ustawa m.in. zmienia definicję nabywcy, rozszerza definicję produktów rolnych i spożywczych oraz wprowadza definicję nieuczciwych praktyk.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 19 października 2021 r. Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 516 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1567do druku 156715911591 A
Druki senackie: 537537 A537 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 537u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
druki sejmowe nr 1567, do druku 1567, 1591
druki senackie nr 537, 537 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Jarosław Sachajko.

Celem ustawy jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych (w szczególności klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego, poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 537 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.


15.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 14 października 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14001606
Druki senackie: 533533 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 533u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.
druki sejmowe nr 1400, 1606
druki senackie nr 533, 533 A

Był to senacki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców senackiego projektu ustawy został upoważniony Pan Senator Adam Szejnfeld.

Ustawa wykonuje wyrok TK i poszerza prawo do odszkodowania za szkody łowieckie o przypadki, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom – jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 października 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 533 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


16.

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1541do druku 1541do druku 1541do druku 154115961596 A
Druki senackie: 515515 A515 B515 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 515u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.
druki sejmowe nr 1541, do druku 1541, 1596, 1596-A
druki senackie nr 515, 515 A, 515 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów wspierających rodziny w zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych poprzez eliminację bariery braku środków własnych stanowiących wymagany przez bank wkład własny przy udzielaniu kredytu hipotecznego.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 


Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 października 2021 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 515 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.


Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 515 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.


17.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 1509do druku 150916011601 A
Druki senackie: 507507 A507 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 507u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
druki sejmowe nr 1509, do druku 1509, 1601, 1601-A
druki senackie nr 507, 507 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodzinny kapitał opiekuńczy jest kierowany do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku, co do zasady, między 12. a 36. miesiącem życia.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 507 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Tobiszowska. 


18.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
Druki sejmowe: 1454do druku 145415511551 A
Druki senackie: 508508 A508 B508 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 508uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
druki sejmowe nr 1454, do druku 1454,  1551, 1551-A
druki senackie nr 508, 508 A, 508 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa dostosowuje przepisy krajowe do unijnych regulacji dotyczących ochrony zwierząt. Ustawa m.in. poszerza zakres zastosowania zasady 3R (która ma na celu polepszenie bytu i humanitarnego traktowania zwierząt) o zwierzęta hodowlane (dotychczas zasada ta była stosowana wyłącznie w stosunku do zwierząt wykorzystywanych w celach naukowych lub edukacyjnych). Ponadto w ustawie objęto zwierzęta hodowlane regulacjami, które zabezpieczają standardy uśmiercania zwierząt.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 508 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 508 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.


19.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Senat w dniu 29 października 2021 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 1398do druku 139814301430 A
Druki senackie: 509509 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 509u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
druki sejmowe nr 1398, do druku 1398, 1430, 1430-A
druki senackie nr 509, 509 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa ma na celu zagwarantowanie nauczycielom akademickim  możliwości swobodnego wyrażania myśli i słowa. Na mocy ustawy rektor będzie miał dodatkowe zadanie polegające na zapewnianiu na uczelni poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Ponadto nowelizacja wprowadza przepis, zgodnie z którym wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych przez nauczycieli akademickich nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 509 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.


20.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (29) do ustawy.
Druki sejmowe: 1569do druku 1569do druku 156916521652 A
Druki senackie: 530530 A530 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 530uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1569, do druku 1569, 1652
druki senackie nr 530, 530 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa określa zasady wsparcia dla osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy studenci odbywający studia na kierunku lekarskim będą mogli ubiegać się o kredyt na studia medyczne prowadzone już od 1 października 2021 r.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 530 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Konieczny.


Poprzednia strona