Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu RP X kadencji

27, 28 i 29 października 2021 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

Początek posiedzenia 27 października 2021 roku o godzinie 11.00

 

Projekt


1.

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Druki sejmowe: 165716681668 A
Druki senackie: 538
więcej informacji o punkcie

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej - pilny projekt ustawy

druki sejmowe nr 1657, 1668

druk senacki nr 538

Był to pilny rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ustawa dotyczy budowy zabezpieczenia granicy państwowej tj. bariery, którą stanowić będą urządzenia budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną oraz telekomunikacyjną. Inwestycja ma zapewnić ochronę granicy państwowej oraz wspomóc przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r.

 

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Druki senackie: 506
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1532, do druku 1532, 1532-A, do druku 1532-A, 1597, 1597-A

druk senacki nr 506

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w różnych ustawach podatkowych, w tym m.in.: podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku; podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego zastosowanie ma 32% stawka podatku; nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego dla osób fizycznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkami.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 20 października 2021 r. (środa) o godz. 12.30 w sali 217.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 1547do druku 154716031603 A
Druki senackie: 511
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniado druku 511
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowenr 1547, do druku 1547, 1603, 1603-A

druk senacki nr 511

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur oraz rozwiązania mające na celu uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Zmiany w tym zakresie dotyczą uproszczeń w wystawianiu faktur korygujących, faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem , który wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 20 października 2021 r. (środa) o godz. 12.30 w sali 217.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 1513do druku 151315651565 A
Druki senackie: 517
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1513, do druku 1513, 1565, 1565-A

druk senacki nr 517

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dokonuje niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie przepisów Unii Europejskiej, dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tzw. pakietu IFD/IFR, którego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami, które wchodzą w życie:

- z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

- z dniem 1 stycznia 2022 r.,

- z dniem 1 stycznia 2023 r.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 20 października 2021 r. (środa) o godz. 12.30 w sali 217.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 1570do druku 15701655
Druki senackie: 534
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1570, do druku 1570, 1655

druk senacki nr 534

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dostosowuje obecnie obowiązujące przepisy w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami, które wchodzą w życie:

- z dniem 1 stycznia 2022 r.,

- z dniem 1 czerwca 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Druki sejmowe: 1451do druku 145115921592 A
Druki senackie: 512
Opinie/materiały/ekspertyzy: do druku 512
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

druki sejmowe nr 1451, do druku 1451, 1592, 1592-A

druk senacki nr 512

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowelizacja ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji rolnej przez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa w ten sposób, że zwiększa limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbędzie się 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali 176.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 20 października 2021 r. (środa) o godz. 12.30 w sali 217.


7.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Druki sejmowe: 1502do druku 1502do druku 1502do druku 150215941594 A
Druki senackie: 516
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

druki sejmowe nr 1502, do druku 1502, 1594, 1594-A

druk senacki nr 516

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, która wprowadza wspólne na terytorium Unii Europejskiej minimalne ramy w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Ustawa m.in. zmienia definicję nabywcy, rozszerza definicję produktów rolnych i spożywczych oraz wprowadza definicję nieuczciwych praktyk.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbędzie się 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali 176


8.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Druki sejmowe: 1567do druku 156715911591 A
Druki senackie: 537
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

druki sejmowe nr 1567, d druku 1567, 1591

druk senacki nr 537

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Jarosław Sachajko.

Celem ustawy jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych (w szczególności klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego, poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


9.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Druki sejmowe: 14001606
Druki senackie: 533
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

druki sejmowe nr 1400, 1606

druk senacki nr 533

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców senackiego projektu ustawy został upoważniony Pan Senator Adam Szejnfeld.

Ustawa wykonuje wyrok TK i poszerza prawo do odszkodowania za szkody łowieckie o przypadki, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom – jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbędzie się 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali 176.


10.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Druki sejmowe: 1514do druku 151415531553 A
Druki senackie: 510
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

druki sejmowe nr 1514, do druku 1514, 1553, 1553-A

druk senacki nr 510

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Celem przedmiotowej ustawy jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń do zmienionych przepisów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, którego elementem jest Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,

- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbędzie się 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali 176.