Narzędzia:

29. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 4

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

 

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Senat w dniu 9 września 2021 r. podjął uchwałę upamiętniającą ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.
Druki senackie: 481481 S
Uchwała: 481uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.*
druki senackie nr 481, 481 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wadim Tyszkiewicz.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 września 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 481 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat w dniu 9 września 2021 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 482482 A482 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: do druku 482OE-356OE-357OE-358OE-359Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 482uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
druki sejmowe nr 1389, do druku nr 1389, 1442, 1442-A
druki senackie nr 482, 482 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony poseł Marek Suski.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom rtv. Celem jest ograniczenie możliwość przejęcia kontroli nad  nadawcami rtv przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa uzależnia powoływanie przez Prezydenta członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od wyrażenia zgody przez Sejm i Senat. Ponadto nowelizacja powierza KRRiT powoływanie i odwoływanie członków zarządu (w tym prezesa zarządu) TVP, Polskiego Radia lub spółek radiofonii regionalnej.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 września 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 6 września 2021 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk nr 482 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.


 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1428do druku 1428do druku 14281429
Druki senackie: 487487 A487 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 487uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druki sejmowe nr 1428, do druku nr 1428, 1429
druki senackie nr 487, 487 A

Był to senacki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców senackiego projektu ustawy został upoważniony senator Ryszard Majer.

Nowelizacja wprowadza możliwość wysyłania przez Polski Fundusz Rozwoju, za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK podmiotom zatrudniającym, które nie dopełniły tego obowiązku. Rozwiązanie ma obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku po ich odwołaniu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 września 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 września 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 487 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 485485 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 485uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
druki sejmowe nr 1221, do druku nr 1221, 1496
druik senackie nr 485, 485 A

Był to prezydencki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniony Pan Paweł Mucha – Społeczny Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie zakazu uzależniania umowy o świadczenie usług lub sprzedaż towarów od bezgotówkowej płatności, a także zakazu odmowy przyjęcia od konsumenta zapłaty w banknotach i monetach emitowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ustawa wchodzi w życie  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 września 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 września 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 485 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 1447do druku 1447do druku 1447do druku 144714971497 A
Druki senackie: 483483 A483 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 483uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1447, do druku nr 1447, 1497, 1497-A
druki senackie nr 483, 483 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy została upoważniona poseł Anna Milczanowska.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i byłych prezydentów. Ponadto nowelizacja podwyższa maksymalne kwoty diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 września 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 8 września 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 483 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 112911731424do druku 1424
Druki senackie: 486486 A486 B486 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 486uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1129, 1173, 1424
druki senackie nr 486, 486 A, 486 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Na mocy ustawy zostanie przedłużony do 31 grudnia 2027 r. obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Wprowadzane przepisy ograniczą także obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji OZE.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 września 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Środowiska,
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
- KomisjiGospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 8 września 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 486 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 9 września 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 486 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 1450do druku 145014941494 A
Druki senackie: 484484 A484 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 484uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1450,do druku 1450, 1494, 1494-A
druki senackie nr 484, 484 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Nowelizacja przyspiesza osiągnięcie poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto. Ustawa określa także dalszy ich wzrost do poziomu 7% PKB w 2027 r. Ponadto zostaje spenalizowane naruszenie nietykalności cielesnej personelu punktów szczepień przeciwko COVID-19. Proponowane zmiany obejmują także zdjęcie z podmiotów tworzących obowiązku pokrywania straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 września 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 9 września 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 484 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Konieczny.
Mniejszość Komisji  Zdrowia wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.

 

 

 


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Senat w dniu 10 września 2021 r. podjął uchwałę w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
Druki senackie: 480480 S
Uchwała: 480uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
druki senackie nr 480, 480 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Czerwiński.

Marszałek Senatu w dniu 5 sierpnia 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 września 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 480 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


9.

Drugie czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

Senat w dniu 10 września 2021 r. podjął uchwałę ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego
Druki senackie: 463463 S
Uchwała: 463uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego.*
druki senackie nr 463, 463 A

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Ryszard Bober.

Marszałek Senatu w dniu 5 sierpnia 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 września 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 463 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.