Narzędzia:

27. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2


1.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 21 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich i wyraził zgodę na powołanie pana Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
Druki sejmowe: 13611365
Druki senackie: 456
Uchwała: 456uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
druki sejmowe nr 1361, 1365
druk senacki nr 456

Sejm na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r. powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pana Marcina Wiącka

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 14 lipca 2021 r.
Terminna wyrażenie zgody przez Senat upłynie w dniu 14 sierpnia 2021 r.

 

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 1188do druku 1188do druku 118812121212 A
Druki senackie: 431431 A460431 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 431uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1188, do druku 1188, 1212, 1212-A
druki senackie nr 431, 431 A, 460 (wniosek komisji o podjęcie inicjatywy  ustawodawczej)

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedstawione w ustawie zmiany w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych dotyczą m.in. ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o. o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty, usprawnienia dochodzenia należności przez ZUS, jak również funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2021 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
Posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyły się 15 i 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 431 A).
Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr  460).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.
Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.

 


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 21 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Upoważniony do reprezentowania Senatu w toku dalszych prac nad tym projektem – senator Ryszard Majer
Druki senackie: 460
Uchwała: 460uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druk senacki nr 460

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Ryszard Majer.

Podczas rozpatrywania ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 460).

Nowelizacja wprowadza możliwość wysyłania przez Polski Fundusz Rozwoju, za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK podmiotom zatrudniającym, które nie dopełniły tego obowiązku. Rozwiązanie ma obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku po ich odwołaniu.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki senackie: 432432 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 432uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druki sejmowe nr 1018, do druku nr 1018, 1248, 1248-A
druki senackie nr 432, 432 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan poseł Dariusz Klimczak.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa przewiduje przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy, jeżeli kadencja tych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 432 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 1236do druku 1236do druku 123613041304 A
Druki senackie: 433433 A433 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 433uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.
druki sejmowe nr 1236, do druku 1236, 1304, 1304-A
druki senackie nr 433, 433 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dotyczy dalszego uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług (tzw. pakiet SLIM VAT 2). Wśród przedstawionych zmian znajdują się m.in.: regulacja, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, regulacje dotyczące 100% odliczeń od wydatków na samochody, modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”, regulacja kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny, umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 433 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy
Druki sejmowe: 1132do druku 1132do druku 113212581258 A
Druki senackie: 434434 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 434uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1132, do druku nr 1132, 1258, 1258-A 
druki senackie nr 434, 434 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa reguluje status prawny zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Siłach Zbrojnych RP i Służbie Więziennej. Zawarte w ustawie przepisy określają sytuację zwierząt od momentu ich doboru, przez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu ze służby.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się  20 lipca 2021 r. Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (15) do ustawy (druk nr 434 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gromek


7.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 1372do druku 1372do druku 13721374
Druki senackie: 454454 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 454uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. – projekt pilny **
druki sejmowe nr 1372, do druku 1372, 1374
druki senackie nr 454, 454 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu umożliwienie wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną w postaci odcisków palców w terminie zapewniającym gotowość techniczną gwarantującą bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się  20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 454 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 435435 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 435uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1259, do druku nr 1259, 1296, 1296-A
druki senackie nr 435, 435 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa rozszerza przedmiot zadań Agencji o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia przez możliwość udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowie w tej sprawie odbyło się 14 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 435 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Agnieszka Gorgoń-Komor.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 12311256do druku 1231
Druki senackie: 436436 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 436uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych.
druki sejmowe nr 1231,do druku 1231, 1256 |
druki senackie nr 436, 436 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan poseł Arkadiusz Mularczyk.

Ustawa wyłącza możliwość ujawniania informacji o adresie osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, jak również o adresie osób popierających zgłoszenie partii do ewidencji.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r.  
Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 6 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 436 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 1125do druku 112512181218 A
Druki senackie: 430430 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczyOE-345
Uchwała: 430uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.
druki sejmowe nr 1125, do druku nr 1125, 1218, 1218-A
druki senackie nr 430, 430 A

Był to prezydencki projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Pani Małgorzata Paprocka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ustanawia podstawę normatywną dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym, z powodu wyrządzenia u poszkodowanego trwałego i ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Ustawodawczej,
─Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 430 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan