Narzędzia:

24. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1. posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 3

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 3. dnia transmisji, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 3

 


21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.
Druki senackie: 354354 S
Uchwała: 354uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.
druki senackie nr 354, 354 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Projekt ustawy przewiduje zrekompensowanie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych w celu uniknięcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności odszkodowawczej. Projekt określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty stosownej rekompensaty.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2021 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 kwietnia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 354 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.


22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Druki senackie: 356356 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 356uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  .
druki senackie nr 356, 356 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona pani senator Ewa Matecka.

Przedstawiona propozycja ma na celu wydłużenie obecnie przysługującej pomocy dla kobiet będących w ciąży w zakresie dostępu do bezpłatnych leków również w okresie  połogu. 

Marszałek Senatu w dniu  24 marca 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji  Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 356 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka.


23.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 13 maja 2021 r. nie wyraził zgody na powołanie Pana Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Druki sejmowe: 1028102910301074.pdf
Druki senackie: 382
Uchwała: 23-rpo.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
druki sejmowe nr  1028, 1029, 1030, 1074
druk senacki nr 382

Sejmna 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pana Bartłomieja Wróblewskiego.

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Terminna wyrażenie zgody przez Senat upłynie w dniu 16 maja 2021 r.


24.

Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął apel o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.
Druki senackie: 392do 392392 S
Uchwała: 24-seniorzy.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.
druki senackie nr 392, do druku 392, 392 S

Projekt apelu został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona pani senator Danuta Jazłowiecka.

Marszałek Senatu w dniu 10 maja 2021 r. skierował projekt apelu do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.


Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 maja 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu apelu (druk nr 392 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Ujazdowski.


25.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 393
Uchwała: 25-zmiany_w_skladach_komisji.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 393

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 12 maja 2021 r.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.


26.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Senat w dniu 27 maja 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 11631184
Druki senackie: 404404 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 404uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.
druki sejmowe nr 1163, 1184
druki senackie nr 404, 404 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Celem ustawy jest doprecyzowanie zapisów ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych. Ustawa przewiduje m.in.: uzupełnienie ustawowej definicji członka rodziny, dostosowanie przebiegu poszczególnych etapów aplikacji dyplomatyczno-konsularnej do potrzeb służby zagranicznej oraz wyłączenie z korpusu służby cywilnej pracowników krajowych w celu zapewnienia zgodności ich zatrudnienia z potrzebami służby zagranicznej.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 maja 2021 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 404 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.


27.

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Senat w dniu 27 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 11231130do druku 1130
Druki senackie: 391391 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniaekspertyza prawna
Uchwała: 391uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom.
druki sejmowe nr 1123, 1130, do druku 1130
druki senackie nr 391, 391 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Ratyfikowana decyzja wprowadza zmiany w sposobie finansowania budżetu UE po 2020 roku. Zawarte w niej zostały także uregulowania dotyczące zaciągania przez Komisję Europejską pożyczek na finansowanie Europejskiego Instrumentu Odbudowy (tzw. Fundusz Odbudowy).

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu  5 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  4 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki  do ustawy (druk nr 391 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.
Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


28.

Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Senat w dniu 27 maja 2021 r. podjął opinię w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską.
Druki senackie: 397397 S397 X
Uchwała: 397uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską.
druki senackie nr 397, 397 S

Projekt opinii został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem opinii został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował projekt opinii do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2021 r.  
Komisje wprowadziły poprawki do projektu opinii (druk nr 397 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


29.

Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego

Senat w dniu 27 maja 2021 r. podjął uchwałę potępiającą działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego
Druki senackie: 412
Uchwała: 412uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego.
druk senacki nr 412

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Ujazdowski.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.


z3
Poprzednia strona