Narzędzia:

24. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1. posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 3

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 3. dnia transmisji, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 3

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 1012do druku 101210371037 A
Druki senackie: 370370 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 370uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
druki sejmowe nr
1012, do druku 1012, 1037, 1037-A 
druki senackie nr 370, 370 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o  wprowadzanie i przywóz dóbr kultury do UE. W myśl ustawy zakazany będzie przywóz do Polski dóbr kultury, które zostały wyprowadzone z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, a w którym dobra te powstały lub zostały odkryte – z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych tego państwa. Za złamanie tego zakazu sprawcy będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło  się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 370 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 10681079
Druki senackie: 373373 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 373uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
druki sejmowe nr 1068, 1079
druk senacki nr 373, 373 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa powierza kompetencje Prezesowi UOKiK do uczestnictwa jako jednemu z przedstawicieli Polski w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów w okresie do dnia 15 lipca 2021 r., a od dnia 16 lipca 2021 r. wyznacza ten organ do pełnienia roli jednolitego urzędu łącznikowego. W ramach pełnienia tej roli Prezes UOKiK będzie odpowiedzialny za reprezentowanie na forum Sieci skoordynowanego stanowiska krajowych organów nadzoru rynku i organów odpowiedzialnych za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz za informowanie o krajowej strategii nadzoru rynku.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 7 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 373 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Komarnicki.


13.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy
Druki sejmowe: 985do druku 98510661066 A
Druki senackie: 386386 A386 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 386uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
druki sejmowe nr 985, do druku 985, 1066, 1066-A
druki senackie nr 386, 386 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Celem ustawy jest zwiększenie ochrony osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Na mocy ustawy powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego głównym źródłem zasilania będą składki deweloperów. Środki gromadzone w ten sposób mają m.in.. eliminować ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  21 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
─  Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.
Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 12 maja 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (13)  do ustawy (druk nr 386 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.


14.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 10311083
Druki senackie: 376376 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 376uch_2.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.
druki sejmowe nr 1031, 1083
druki senackie nr 376, 376 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Ustawa dotyczy dostosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym do rozszerzenia go zgodnie z Traktatem o przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Zmiany mają charakter technicznych adaptacji okresów przejściowych, uzgodnionych podczas negocjacji akcesyjnych Republiki Chorwacji do UE.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 12 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 376 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


15.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 9901014do druku 101410361036 A
Druki senackie: 385385 A385 B385 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 385uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
druki sejmowe nr 990,  1014, do druku 1014, 1036, 1036-A
druki senackie nr 385, 385 A, 385 B

Były to rządowy i senacki projekty ustaw.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa wprowadza możliwość powoływania młodzieżowych rad i sejmików przy samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim – dotychczas tego typu rady działają jedynie w gminach – oraz rozszerza zakres zadań oraz kompetencji tych organów.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 21 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  21 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  21 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie w tej sprawie odbyło się 5 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 385 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Joanna Sekuła.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy  (druk nr 385 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


16.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (44) do ustawy
Druki sejmowe: 1016do druku 101610671067 A
Druki senackie: 387387 A387 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 387uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1016, do druku 1016, 1067, 1067-A
druki senackiw nr 387, 387 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu usprawnienie postępowania w ramach upadłości konsumenckiej poprzez m.in. wprowadzenie zasady składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, ułatwienie dostępu do akt postępowania przez Internet oraz rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  21 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  21 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (43) do ustawy (druk nr 387 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


17.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 1071do druku 10711076
Druki senackie: 374374 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 374uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
druki sejmowe nr 1071, do druku 1071, 1076
druki senackie nr 374, 374 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Paweł Rychlik.

Ustawa ma na celu zapewnienie kadr do obsługi Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie  poprzez czasowe oddelegowanie do pracy w ośrodku funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ustawa zapewnia również finansowanie planowanej budowy docelowego nowego Ośrodka oraz utworzenia, do momentu ukończenia tej inwestycji, ośrodka tymczasowego.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 374 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


18.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki senackie: 383383 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 383uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 867, do druku 867, 867-A, do druku 867-A, 1002, 1002-A
druki senackie nr 383, 383 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony pan poseł Piotr Sak.

Ustawa dostosowuje prawodawstwo polskie do przepisów dyrektywy UE w sprawie zwalczania terroryzmu. Ustawa rozszerza obowiązek ścigania na zachowania polegające na otrzymywaniu instruktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni, niebezpiecznych substancji jak również szczególnych metod i technik, w celu przyczynienia się lub popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym. Zaproponowane rozwiązania proceduralne mają zapewnić należyte stosowanie norm materialnoprawnych. Ustawa zmienia ponadto terminy przedawnienia karalności oraz wykonywania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe w związku z epidemią COVID.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 21 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  21 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r. 
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 383 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.


19.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy
Druki senackie: 384384 A384 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 384uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 899, do druku 899, 1034, errata do druku 1034, 1034-A
druki senackie nr 384, 384 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza możliwość przeprowadzania sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne tak zwane e-licytacje – na wzór rozwiązań, które umożliwiają sprzedaż ruchomości w takim trybie. Rozwiązanie to ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i pozwolić obniżyć koszty, a także spowodować przyspieszenie egzekucji z nieruchomości.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 21 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  21 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (13)  do ustawy (druk nr 384 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Druki senackie: 222222 S222 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 222uch_.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
druki senackie nr 222, 222 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Aleksander Pociej.

Projektowana ustawa stanowi realizację postulatów zawartych we wniesionej do Senatu petycji indywidualnej (P9-43/19).

Celem projektowanej ustawy jest określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i które do tej pory były normowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. poz. 1385). Jednocześnie projekt przewiduje uchylenie art. 830 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 15 grudnia 2020 r. i 14 kwietnia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 222 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


Poprzednia strona