Narzędzia:

23. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz.1, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1,

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2,

zapis video 1. dnia posiedzenia cz.3, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 3,

zapis video 1. dnia posiedzenia cz.4, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 4,

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1 , zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1,

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2, zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2,


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu
Druki senackie: 358358 S
Uchwała: 358uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu.
druki senackie nr 358, 358 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Jan Filip Libicki.

Marszałek Senatu w dniu 30 marca 2021 r. skierował projekt uchwały do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 13 kwietnia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu uchwały (druk nr 358 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 marca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 100310061006 A
Druki senackie: 350350 A350 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 350uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
druki sejmowe nr 1003, 1006, 1006-A
druki senackie nr 350, 350 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa wydłuża okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do dnia 30 kwietnia 2026 r. Ponadto wprowadza dodatkowy wymóg dotyczący zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności poprzez wskazanie, jakie względy społeczno-gospodarcze tę sprzedaż uzasadniają.

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 marca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia  2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 350 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki senackie: 346346 A346 B346 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 346uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 957, do druku nr 957, 1001
druki senackie nr 346, 346 A, 346 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa poszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o podmioty paliwowe. Ponadto ustawa ustanawia centralny rejestr oszczędności energii finalnej oraz doprecyzowuje, w jakich sytuacjach umowy o poprawę efektywności energetycznej nie mają wpływu na zwiększenie poziomu długu publicznego. Nowelizacja przewiduje również zmiany w zakresie informowania odbiorców końcowych o opomiarowaniu i o rozliczeniach zużycia ciepła.

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 marca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 marca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Środowiska.
─  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 25 marca 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 346 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Tobiszowska.

Posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyły się 25 marca 2021 r. oraz 13 kwietnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 346 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jolanta Hibner.


4.

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy
Druki sejmowe: 916do druku 916do druku 916963963 A
Druki senackie: 345345 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 345uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej.
druki sejmowe nr 916, do druku nr 916, 963, 963-A
druki senackie nr 345, 345 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa m.in. wydłuża okres obowiązywania tzw. specustawy przesyłowej oraz pozwala operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego na uczestniczenie w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto dokonuje weryfikacji listy inwestycji objętych specustawami inwestycyjnymi.

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 marca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 13 kwietnia 2021 r. 
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (15) do ustawy (druk nr 345 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 marca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 464do druku 964do druku 964do druku 964do druku 964962962 A
Druki senackie: 347347 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 347uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.
druki sejmowe nr 464, do druku nr 464, 962, 962-A
druki senackie nr 347, 347 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Bartłomiej Wróblewski.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie tzw. edukacji domowej. Znosi ograniczenie w wyborze szkoły ze względu na teren województwa, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 marca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 7 kwietnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 347 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 969do druku 969do druku 969987987 A
Druki senackie: 348348 A348 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 348uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
druki sejmowe nr 969, do druku 969, 987, 987-A
druki senackie nr 348, 348 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowelizacja zakłada m.in. zmianę w zakresie ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Ustawa znosi obowiązek odpłatności za niecałodobowe usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wprowadza limity potrąceń przy świadczeniach z pomocy społecznej.

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 marca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 348 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 marca 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 9861007
Druki senackie: 349349 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 349uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.
druki sejmowe nr 986, 1007
druki senackie nr 349, 349 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wprowadza regulacje dotyczące zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym.

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 marca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji  Infrastruktury w tej sprawie odbyło się  13 kwietnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 349 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.

 


8.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020.

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 322
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020.
druk senacki nr 322

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 9 lutego 2021 r.

Komisja na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. zapoznała się z Informacją.


9.

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę wyrażającą uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
Druki senackie: 364364 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.
druki senackie nr 364, 364 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Pociej.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2021 r.
Komisja  wnosi o wprowadzenie poprawek (druk nr 364 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka.


10.

Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU)

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. zapoznał się z Informacją.