Narzędzia:

22. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz.1, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1, zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2, zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1, zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2 , zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 833do druku 833do druku 833898889 A
Druki senackie: 334334 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 334u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 833, do druku 833, 889, 889-A  
druki senackie nr 334, 334 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa ma na celu ujednolicenie i usprawnienie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Ustawa wprowadza również rozwiązania regulujące zasady identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 marca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 334 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 859do druku 859do druku 859912912 A
Druki senackie: 332332 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 332u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 859, do druku 859, 912, 912-A
druki senackie nr 332, 332 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa wprowadza zmiany w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej dot. wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. CRD V/CRR II.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 marca 2021 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 332 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 909do druku 909do druku 909do druku 909914914 A
Druki senackie: 333333 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 333u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 909, do druku  909, 914, 914-A 
druki senackie nr 333, 333 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843. Rozszerza listy instytucji, na które obowiązki nakłada ustawa
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, m.in.
o przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na: przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące zasad przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej organom krajowym oraz zagranicznym, a także wprowadza mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  10 marca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 333 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
Druki sejmowe: 860 do druku 860do druku 860do druku 860931931 A
Druki senackie: 335335 A335 B335 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 335u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 860, do druku 860, 931, 931-A
druki senackie nr 335, 335 A, 335 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami. Ustawa wprowadza również nowe wymogi w stosunku do samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
─ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 marca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (20) do ustawy (druk nr 335 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 18 marca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 335 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


5.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 932do druku 932958958 A
Druki senackie: 340340 A340 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 340u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 932,do druku 932, 958, 958-A
druk senacki nr 340, 340 A

Był to poselski projekt ustawy.
o prezentowania stanowiska wnioskodawców w toku prac parlamentarnych został upoważniony pan poseł Robert Telus.

Celem ustawy jest zapewnienie ciągłości prowadzenia gospodarki łowieckiej na terytorium RP przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Ponadto ustawa zawiera przepisy dotyczące szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań, jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
─ Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 18 marca 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 340 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 939do druku 939959959 A
Druki senackie: 342342 A342 B342 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 342u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 939, do druku 939, 959, 959-A
druki senackie nr 342, 342 A, 342 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa ma na celu zapewnienie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozszerza uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych względem decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych, do wydania których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Środowiska,
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 marca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 342 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.

Posiedzenia Komisji Środowiska w tej sprawie odbyły się 18 i 23 marca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 342 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Senat w dniu 25 marca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 908948
Druki senackie: 336336 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 341u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
druki sejmowe nr 908, 948
druk senacki nr 336, 336 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawodawstwa krajowego do wymogów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205. Doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy związane z prowadzeniem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralnej ewidencji naruszeń. Zaproponowane rozwiązania mają umożliwić właściwe przetwarzanie informacji i wymianę komunikatów między punktami kontaktowymi krajów Unii Europejskiej dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 marca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 336 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 933933 e949
Druki senackie: 338338 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 338u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
druki sejmowe nr 933, do druku 933, 949
druk senacki nr 338, 338 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego.Podstawowe zmiany dotyczą dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, wydawanych przewoźnikom kolejowym umożliwiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 marca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 338 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.


 


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 911960960 A
Druki senackie: 337337 A337 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 337u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 911, 960, 960-A
druk senacki nr 337, 337 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa ma na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np.: deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 marca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do ustawy (druk nr 337 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 913968968 A
Druki senackie: 339339 A339 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 339u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
druki sejmowe nr 913, 968, 968-A
druki senackie nr 339, 339 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Celem ustawy jest umożliwienia efektywnego przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w warunkach zagrożenia epidemicznego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 26 lutego 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 4 marca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 339 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.