Narzędzia:

21. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1, zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1, sala 217

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1, zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1, sala 217

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1, zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.2, zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2


11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 9191 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 091uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.
druki senackie nr 91, 91 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ustawy ma na celu przyspieszenie postępowań w zakresie przyznawania kompensat oraz zaliczek przyznawanych na ich poczet, poprzez określenie maksymalnych terminów rozpoznawania takich spraw przez sądy orzekające w tych sprawach. Ponadto w projekcie rozszerzono zakres zaliczki (w drodze zabezpieczenia roszczenia) o możliwość dochodzenia rekompensaty za utracone zarobki lub inne środki utrzymania.

Marszałek Senatu w dniu 26 marca 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2020 r. oraz 29 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 91 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Druki senackie: 239239 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOE-322
Uchwała: 239.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
druki senackie nr 239, 239 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator Magdalena Kochan.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie możliwości uzyskania od Skarbu Państwa odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne przedstawienie zarzutów lub oskarżenie.

Marszałek Senatu w dniu 27 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─Komisji Ustawodawczej,
─Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 239 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.


13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Druki senackie: 187187 S187 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 187uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
druki senackie nr 187, 187 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Kazimierz Ujazdowski.

Projekt ustawy poszerza krąg osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podst. art. 8 ust. 2a ustawy zmienianej o osoby represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe a mieszkające poza obecnym terytorium Polski lub zmarłe poza tym terytorium.

Marszałek Senatu w dniu 14 sierpnia 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 187 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Ujazdowski


14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Druki senackie: 217217 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 217uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
druki senackie nr 217, 217 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Robert Mamątow.

Projekt ustawyzakłada zwiększenie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozachpracy przez III Rzeszę i ZSRR o 50% za każdy miesiąc trwania pracy przymusowej w stosunku do dotychczasowej kwoty świadczenia przysługującego tym osobom.

Marszałek Senatu w dniu25 września 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 217 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
Druki senackie: 272272 S272 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 272uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
druki senackie nr 272, 272 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Celem ustawyjest doprowadzenie do odformalizowania i uproszczenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem przez obywateli rodzinnego świadczenia uzupełniającego.

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─Komisji Ustawodawczej,
─Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez poprawek (druk nr 272 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


16.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 18 lutego 2021 r. nie wyraził zgody na powołanie Pana Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich
Druki sejmowe: 861862863864886
Druki senackie: 317
Uchwała: 317uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
druki sejmowe nr 861, 862, 863, 864 ,886
druk senacki nr 317

Sejmna 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r. powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pana Piotra Wawrzyka.

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r.

Terminna wyrażenie zgody przez Senat upłynie w dniu 22 lutego 2021 r.


17.

Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi

Senat w dniu 18 lutego 2021 r. podjął uchwałę w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi
Druki senackie: 325325 S
Uchwała: 325uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi.
druki senackie nr 325, 325 S

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2021 r. 
Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 325 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


18.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej
Druki senackie: 323323 S323 X
Uchwała: 323uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej.
druki senackie nr 323, 323 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2021 r. skierował projekt uchwały do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 323  S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


19.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
Druki senackie: 324324 S324 X
Uchwała: 324uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce.
druki senackie nr 324, 324 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Barbara Zdrojewska.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2021 r. skierował projekt uchwały do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu uchwały (druk nr 324 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska


20.

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
Druki senackie: 326326 S
Uchwała: 326uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych.
druki senackie nr 326, 326 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Ryszard Bober.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2021 r. skierował projekt uchwały do  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 326 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.


Poprzednia strona