Narzędzia:

21. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1, zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1, sala 217

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1, zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1, sala 217

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1, zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.2, zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2


1.

Ustawa o służbie zagranicznej

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 316316 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 316uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o służbie zagranicznej.
druki sejmowe nr 877, do druku 877, 904
druki senackie nr 316, 316 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Celem ustawy jest wprowadzenie nowej struktury służby zagranicznej poprzez utworzenieodrębnego od Dyrektora Generalnego MSZ stanowiska Szefa Służby Zagranicznej na wzór Szefa Służby Cywilnej, który będzie czuwał nad przestrzeganiem zasad służby zagranicznej, nadawał stopnie dyplomatyczne, kierował Akademią Dyplomatyczną, przygotowywał projekty aktów normatywnych dotyczących służby zagranicznej oraz monitorował i nadzorował wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenie członków służby zagranicznej.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 22 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 2 lutego 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 316 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


2.

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 280do druku 280do druku 280do druku 280883883 A
Druki senackie: 314314 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 314uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
druki sejmowe nr 280, do druku 280, 883, 883-A
druki senackie nr 314, 314 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Ustawa dotyczy określenia warunków nabywania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oraz zasady jego wypłaty.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 22 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 lutego 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 314 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 858do druku 858884884 A
Druki senackie: 313313 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 313uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 858, do druku 858, 884, 884-A
druki senackie  nr 313, 313 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu zwaloryzowanie w 2021 r. świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 22 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 lutego 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 313 A).
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 313 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin. Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. przyjął ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 868892
Druki senackie: 312312 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 312uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 868, 892
druki senackie nr 312, 312 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem ustawy jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Przedmiotowa ustawa dokonuje zmian w zakresie: działalności dostawców usług udostępniania informacji, funkcjonowania spółek publicznych i ochrony akcjonariuszy mniejszościowych oraz nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 22 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 lutego 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 312 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki sejmowe: 48do druku 4848 S802do druku 802803840840 A
Druki senackie: 315315 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 315uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
druki sejmowe nr 48, do druku 48, 802, do druku 802, 803, 840, 840-A
druki senackie  nr 315, 315 A

Były to poselskie i rządowy projekty ustaw.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 48 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Michał Szczerba.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 803 projektu ustawy została upoważniona pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych poprzez przyznanie im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście dla pieszych. Ponadto ustawa reguluje kwestię bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostrady i drogi ekspresowe).

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 22 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 315 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. przyjął ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 764do druku 764896
Druki senackie: 311311 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 311uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
druki sejmowe nr 764, do druku 764, 896
druki senackie  nr 311, 311 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

Ustawa reguluje zasady związane ze sprawowaniem nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO). Zadaniem tych formacji jest ochrona osób i mienia, w tym np. ochrona obiektów czy konwojowanie. Nadzór ten sprawować będzie Minister Obrony Narodowej poprzez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Sejm uchwalił ustawę na 25.posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 22 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 lutego 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 311 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Druki senackie: 307307 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE-325materiał porównawczy
Uchwała: 307uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
druki senackie nr 307, 307 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ustawy zmierza do utworzenia instrumentarium prawnego wzorowanego na rozwiązaniu zawartym w ustawie o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, z którego będą mogli korzystać wszyscy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii.

Marszałek Senatu w dniu 11 stycznia 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

PosiedzenieKomisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 307 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Druki senackie: 271271 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 271uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druki senackie nr 271, 271 S

Podczas rozpatrywania ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej dostrzegły potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 271).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu był senator Adam Szejnfeld.

Celem nowelizacji jest rozszerzenie katalogu rozwiązań przewidzianych przez ustawodawcę, których zadaniem jest zminimalizowanie wpływu pandemii na gospodarkę i przedsiębiorców, m.in. poprzez odsunięcie w czasie wdrożenia kolejnych etapów pracowniczych planów kapitałowych.

Senat na 18. posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. nie podjął uchwały w sprawie przystąpienia do drugiego czytania projektu ustawy w trybie przewidzianym w art. 69 Regulaminu Senatu i skierował projekt do rozpatrzenia w trybie określonym w dziale IX Regulaminu.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej, 
─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 271 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców
Druki senackie: 200200 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOE-323
Uchwała: 200uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców.
druki senackie nr 200, 200 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Celem projektowanej ustawy jest przyznanie samozatrudnionym ulgi w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku (ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych).

Marszałek Senatu w dniu 15 września 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r. oraz 28 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 200 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Druki senackie: 286286 S286 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 286uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
druki senackie nr 286, 286 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Gawłowski.

Projektowana ustawa dokonuje zmiany w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska, w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyznaje samorządom kompetencje do kształtowania składów organów (rad nadzorczych i zarządów) oraz wewnętrznego ustroju wojewódzkich funduszy.

Marszałek Senatu w dniu 9 grudnia 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Środowiska,
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─ Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

PosiedzenieKomisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 286 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski