Narzędzia:

19. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2


21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Druki senackie: 246246 S
Uchwała: 246uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .
druki senackie nr 246, 246 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Zygmunt Frankiewicz.

Celem projektu ustawy jest wyrównanie ubytków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, spowodowanych wprowadzeniem w 2019 r. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowane przepisy zakładają zwiększenie udziału gmin, powiatów i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2020 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez poprawek (druk nr 246 S). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Druki senackie: 227227 S227 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyosr
Uchwała: 227uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
druki senackie nr 227, 227 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Aleksander Pociej.

Celem projektu ustawy jest zapewnienie osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie realizacji prawa do porozumiewania się z obrońcą podczas nieobecności innych osób.

Marszałek Senatu w dniu 14 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 24 listopada  2020 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 227 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


23.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Druki senackie: 228228 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 228uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
druki senackie nr 228, 228 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ustawy zakłada podwyższenie maksymalnej kwoty zwrotu utraconego wynagrodzenia lub dochodu, przysługującego świadkowi wezwanemu do stawiennictwa, z 4,6% do 10% równowartości kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która stanowi górną granicę należności przysługujących świadkowi za utracony zarobek lub dochodów za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania.

Marszałek Senatu w dniu 14 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 24 listopada  2020 r.
Komisje  wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 228 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


24.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
Druki senackie: 221221 S221 X
Uchwała: 221uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
druki senackie nr 221, 221 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do uproszczenia procedur administracyjnych związanych z załatwianiem przez obywateli spraw z zakresu: nadania nr PESEL, obowiązku meldunkowego (zameldowania na pobyt stały lub czasowy), uzyskania dokumentu paszportowego, uzyskania dowodu osobistego, w odniesieniu do osób, które nie posiadają nadanego nr PESEL i urodziły się poza granicami kraju.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 221 S). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.


25.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Druki senackie: 233233 S
Uchwała: 233uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
druki senackie nr 233, 233 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie wymiernego, dodatkowego wynagrodzenia dla członków ochotniczych straży pożarnych. Projekt przewiduje przyznanie członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy przez co najmniej 20 lat byli czynnymi członkami OSP dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok czynnej służby.

Marszałek Senatu w dniu 19 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 223 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.


26.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Druki senackie: 196196 S
Uchwała: 196uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
druk senacki nr 196, 196 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Bogdan Zdrojewski.

Projekt ustawy wprowadza nowe kryterium przyjęcia do publicznego żłobka czy przedszkola, tj. posiadanie przez kandydata obowiązkowych szczepień adekwatnie do wieku.

Marszałek Senatu w dniu 18 sierpnia 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Zdrowia,
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 196 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

 


27.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70
Druki senackie: 245245 S245 X
Uchwała: grudzien_70uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70.
druki senackie nr 245, 245 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Marek Komorowski.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 listopada  2020 r.
Komisja  wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 245 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


28.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 295
Uchwała: 295uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 295

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2020 r. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.


z3
Poprzednia strona