Narzędzia:

19. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2


11.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 720do druku 720do druku 720do druku 720760760 A
Druki senackie: 287287 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 287uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 720, do druku 720, 760, 760 A
druki senackie nr 287, 287 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dotyczy uproszczenia zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 11 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 287 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 269269 A269 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 269uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 738, do druku nr  738, 740, 752,752-A
druki senackie  269, 269A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister– członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Celem ustawy jest dostosowanie struktury administracji rządowej do zrekonstruowanej Rady Ministrów.Ustawa wyodrębnia nowe działy administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące spraw przyporządkowanych do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (21) do ustawy (druk nr 269 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (1) do ustawy
Druki sejmowe: 733742
Druki senackie: 268268 A268 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 268uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
druki sejmowe nr 733, 742
druk senacki nr 268, 268 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterEdukacji i Nauki.

Ustawa dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958, której zasadniczym celem jest określenie mechanizmów służących zapewnieniu przepisom regulującym dostęp do zawodów regulowanych lub dotyczących wykonywania tych zawodów oraz świadczenia usług transgranicznych, obowiązującym w państwach członkowskich, zgodności z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. Ustawa wprowadza kryteria dokonywania ocen zgodności tych przepisów z powyższymi zasadami już na etapie ich projektowania, a następnie w okresie ich obowiązywania.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 268 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.

 


14.

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Senat dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 678do druku 678756
Druki senackie: 277277 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 277uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
druki sejmowe nr 678, do druku nr 678, 756
druki senackie nr 277, 277 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa przyznaje Akademii subwencję ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego lub utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Ponadto minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych będzie miał możliwość udzielenia Akademii dotacji podmiotowej.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 277 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Joanna Sekuła.

 


15.

Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 798810
Druki senackie: 292292 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 292uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw- projekt pilny
druki sejmowe nr 798, 810
druki senackie nr 292,  292 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa dostosowuje przepisy do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wdraża przepisy Umowy wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Ustawa m.in. wprowadza jednolity format dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, którzy korzystają ze swobody przemieszczania się oraz określa minimalny zakres informacji, który ma się znajdować na tych dokumentach. Ponadto ustawa wprowadza regulacje prawne dotyczące nowych formatów dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa w związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego.

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 11 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 292 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


16.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 762771
Druki senackie: 280280 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 280uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.
druki sejmowe nr 762, 771
druki senackie nr 280, 280 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa dostosowuje polskie normy prawne regulujące zagadnienia z zakresu walki z dopingiem w sporcie do znowelizowanej wersji Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz Standardów Międzynarodowych, które zostały przyjęte podczas ubiegłorocznej Światowej Konferencji Antydopingowej w Katowicach.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 280 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Dowhan.

 


17.

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Senat dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia r. bez poprawek
Druki sejmowe: 209do druku 209703
Druki senackie: 288288 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 288uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
druki sejmowe nr 209, do druku nr 209, 703
drukisenackie nr 288, 288 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zgodnie z nowelizacją opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych na rzecz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów ma być uiszczana na rachunek właściwego urzędu skarbowego, Zmiana ma umożliwić organom podatkowym powiązanie płatności z zadeklarowaną kwotą i ułatwić weryfikację dopełnienia obowiązków ciążących na podmiotach związanych z reklamą napojów alkoholowych oraz egzekwowanie należnej opłaty.

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 11 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 288 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.


18.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 279279 A279 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 279uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
druki sejmowe nr 763, do druku nr 763, 776, 776-A
druki senackie nr 279, 279 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie projektu ustawy został upoważniony pan poseł Paweł Rychlik.

Ustawa na celu umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w naszym kraju personelowi medycznemu pochodzącemu z tzw. państw trzecich, czyli spoza terytorium Unii Europejskiej. Ponadto ustawa upraszcza zasady powrotu do zawodu medycznego osób mających przerwę w wykonywaniu danego zawodu dłuższą niż 5 lat przez zastąpienie obowiązku odbycia przeszkolenia, wykonywaniem zawodu pod nadzorem innej osoby wykonującej zawód medyczny.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 279 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.

 

 


19.

Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 768755do druku 755
Druki senackie: 283283 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 283uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
druki sejmowe nr 768, do druku nr 768, 755
druki senackie nr 283, 283 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa wydłuża do dnia 31 grudnia 2027 r. udzielanie dotacji z budżetu państwa dla Kopalni Soli „Bochnia”, „Wieliczka” i „Machów” oraz dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 283 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


20.

Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 240do druku 240635635 A
Druki senackie: 289289 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 289uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.
druki sejmowe nr 240, do druku 240 i 635, 635 A
druki senackie nr 289, 289 A

Był to komisyjny projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska Komisji w toku prac parlamentarnych został upoważniony poseł Sławomir Jan Piechota.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Nowelizacja dostosowuje odesłania i terminologię zawartą w ustawie nowelizowanej do aktualnego stanu prawnego.

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 11 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 289 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bury.


Poprzednia strona