Narzędzia:

43. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

retransmisja posiedzenia cz.3


1.

Informacja Ministra Środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie

Senat w dniu 13 listopada 2013 r. zapoznał się z Informacją.

2.

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Senat w dniu 13 listopada 2013 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
Druki senackie: 475475 A475 B475 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 475.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

druki sejmowe nr 1577, do druku nr 1577, 1818, do druku nr 1818, 1818-A

druki senackie nr 475, 475 A, 475 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidujące terapię w warunkach izolacji sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej, którzy z powodów zaburzeń psychicznych mogą ponownie popełnić tego typu przestępstwo. W ustawie przewiduje się utworzenie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania terapeutycznego. Przedstawione rozwiązania mają ułatwić readaptację do społeczeństwa sprawców określonych czynów, jak również umożliwić monitorowanie zachowania sprawców, którzy po odbyciu kary będą przebywać na wolności.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 października 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (15) (druk  nr 475 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2013 r. Komisja nie zakończyła prac. Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 12 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (17)  (druk  nr 475 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 listopada 2013 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2013 r. bez poprawek.
Druki senackie: 473473 A473 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 473.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 992, do druku nr 992, 1822, do druku nr 1822, 1822-A

druki senackie nr 473, 473 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Przedstawiona nowelizacja zmierza do zwiększenia poziomu ochrony interesów konsumentów dokonujących czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi. Ustawa zmierza m.in. do wyposażenia Komisji Nadzoru Finansowego w uprawnienie do podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zagrożeń rynku finansowego, ujednolicenia legalnych definicji z zakresu prawa bankowego, a także zharmonizowania kryteriów badania zdolności kredytowej stosowanych przez banki oraz kredytodawców niebankowych. Zaproponowano również rozszerzenie katalogu podmiotów, którym banki mają obowiązek udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 października 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 30 października i 6 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 473 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 listopada 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki senackie: 474474 A474 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 474.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1698, do druku nr 1698, 1814, do druku nr 1814, 1814-A

druki senackie nr 474, 474 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Nowelizacja dostosowuje standardy polskie do standardów unijnych w zakresie regulacji prawnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ponadto zaproponowane zmiany mają zagwarantować całkowite wdrożenie niektórych przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą m.in. zwalczania pryszczycy, monitorowania chorób odzwierzęcych, wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 października 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 6 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 474 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


5.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

Senat w dniu 13 listopada 2013 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 17571813
Druki senackie: 476476 A476 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 476.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

druki sejmowe nr 1757, 1813

druki senackie nr 476, 476 A, 476 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości.

 

Protokół dookreśla zakres regulacji, wynikających z konwencji, przez penalizację przestępstwa czynnej i biernej korupcji popełnionego przez krajowych i zagranicznych arbitrów oraz ławników. Ratyfikacja Protokołu przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Polski jako państwa zaangażowanego w zwalczanie korupcji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 28 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 476 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 476 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

 


6.

Wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

Senat w dniu 13 listopada 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
Druki senackie: 495
Uchwała: 495.pdf
więcej informacji o punkcie

Komisji Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r. wybrała ze swego składu senatora Wojciecha Skurkiewicza na kandydata na Przewodniczącego Komisji.

Kandydaturę na posiedzeniu Senatu przestawi senator Henryk Górski.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2013 r.

Komisja przygotowała projekt uchwały w tej sprawie(druk  nr 495).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.


7.

Zmiana w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 13 listopada 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
Druki senackie: 496
Uchwała: 496.pdf
więcej informacji o punkcie

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2013 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.