Narzędzia:

15. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217 cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217 cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217 cz.2

 

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 11 września 2020 r. wprowadził poprawki (45) do ustawy.
Druki sejmowe: 559do druku 559570
Druki senackie: 193193 A193 Z
Uchwała: 193uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 559, 570
druki senackie nr 193, 193 A, 198

Był to poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Grzegorz Matusiak.

Ustawa ma na celu wprowadzenie nadzwyczajnych instrumentów które wzmocnią pierwotnie zakładaną pomoc skierowaną do przedstawicieli zawodów branżowych tj. artystów, twórców, organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pilotów i przewodników ze szczególnym uwzględnieniem tego, że w zawodach tych często wykonywana praca ma charakter sezonowy.

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 września 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 17 sierpnia 2020 r. Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą.

Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 9 września 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 193 A).

Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 198).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 11 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Druki senackie: 198198 X
Uchwała: 198uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druk senacki nr 198, 198X

Podczas rozpatrywania ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 198).

Przedstawiony zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu projekt ustawy (druk nr 198) dotyczy zmiany obowiązujących regulacji prawnych wprowadzonych w związku ze zwalczaniem COVID-19, które doprowadziły do sytuacji, kiedy obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom o maksymalnie 20%, skutkuje obniżeniem wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłków macierzyńskich. Przedstawione w projekcie rozwiązania dodają unormowania, wedle których przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie miałby zastosowania. W takim przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia uwzględniałoby się wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego obniżeniem;

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


 


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Senat w dniu 10 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
Druki senackie: 6666 S
Uchwała: 66uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.
druki senackie nr 66, 66 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Ryszard Świlski.

Projekt ustawy określa zasady i tryb utworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Marszałek Senatu w dniu 7 lutego 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawkido projektu ustawy (druk nr 66 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 11 września 2020 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy
Druki sejmowe: 420451451-Ado druku 420do druku 420do druku 420
Druki senackie: 194194 A194 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 194uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
druki sejmowe nr 420, do druku nr 420, 451 i 451-A
druki senackie nr 194,194 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Paweł Lisiecki.

Ustawa ma na celu usprawnienie postępowań toczących się przed Komisją. Przewiduje się m.in. możliwość udzielenia pełnomocnictwa adwokata lub radcy prawnego do reprezentowania Komisji, a także poszerzenie dotychczasowego katalogu przesłanek będących podstawą do nałożenia obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia. Ustawa wyłącza także możliwość zgłoszenia przez m.st. Warszawę sprzeciwu od decyzji Komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 sierpnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 września 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2020 r. skierował ustawę do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 września 2020 r.Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 194 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


5.

Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie strategii działań w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym

Senat w dniu 10 września 2020 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie strategii działań w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym.

Wniosek w sprawie przedstawienia stosownej informacji złożyła – zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu - senator Beata Małecka-Libera.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 11 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druki senackie: 160160 S-popr160 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 160uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
druki senackie nr 160, 160 S - poprawiony

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Borowski.

Przedstawione zmiany mają na celu przywrócenie emerytom (urodzonym także w innym roku niż 1953, których dotyczyła nowelizacja ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.) pełnej podstawy obliczenia emerytury, pomniejszonej w 2012 r. o kwoty pobranych tzw. „emerytur wcześniejszych”.

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 160 S - poprawiony).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


7.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 roku petycji

Senat w dniu 10 września 2020 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem
Druki senackie: 159
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 roku petycji.
druk senacki nr 159

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła Sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


8.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 11 września 2020 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 100
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
druk senacki nr 100

Informacja została skierowana do Senatu w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 maja 2020 r. skierował Informację do:
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej odbyło się 9 września 2020 r.
Komisje zapoznały się z Informacją.


9.

Zmiany w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 11 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackiej
Druki senackie: 199
Uchwała: 199uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackiej.
druk senacki nr 199

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 10 września 2020 r.

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Beata Małecka-Libera