Narzędzia:

9. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video, dzień 1., część 1.

zapis video, dzień 1., sala 217

zapis video, dzień 1., część 2.

zapis video, dzień1., część 3.

zapis video, dzień 2., część 1.

zapis video, dzień 2., część 2.


1.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Senat w dniu 16 kwietnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 313315315 A
Druki senackie: 9898 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 098u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

druki senackie nr 98 i 98 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Ustawa wprowadza szczególne rozwiązania, które dadzą podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. W ustawie zawarto szereg odstępstw od zasad i standardów zawartych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych takich jak m.in. rezygnacja z przeprowadzania konkursów, wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych itp.
 

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 maja 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2020 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 98 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


2.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Senat w dniu 16 kwietnia 2020 r. wprowadził poprawki (95) do ustawy.
Druki sejmowe: 324do druku 324do druku 324330332332 A
Druki senackie: 101101 A101 B101 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 101u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

druki sejmowe nr 324, do druku 324, 330, 332, 332-A

druki senackie nr 101, 101 A, 101 B
 

Były to poselski oraz rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister–Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

 

Ustawa stanowi kontynuację realizacji przyjętej Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie. W ustawie przewidziano takie działania jak m.in.: zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek, ponowna wypłata świadczenia postojowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 maja 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 kwietnia 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Ponadto w dniu 13 kwietnia br. Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2020 r.

Komisja informuje, żeżaden z poddanych pod  głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia zestawienie wszystkich wniosków  (druk nr 101 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2020 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 101 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


3.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia

Senat w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia
Druki senackie: 8989 S
Uchwała: 089u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia.

druki senackie nr 89, 89 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Fedorowicz.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 marca 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2020 r.

Komisja  wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 89 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda


4.

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Senat w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę wzywającą Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.
Druki senackie: 102102 S
Uchwała: 102u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

druki senackie nr 102, 102 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Magdalena Kochan.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 kwietnia 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2020 r.

Komisja  wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 102 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan