Narzędzia:

14. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

Zapis video 14. pos. Senatu RP ; 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.


11.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 400492
Druki senackie: 170170 A170 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 170uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.
druki sejmowe nr 400, 492
druki senackie nr 170, 170 A, 170 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Umowa określa podstawowe warunki współpracy w zakresie wykorzystania wód transgranicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę:
- Komisji Środowiska,
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 170 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając. 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 170 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


12.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 433497
Druki senackie: 171171 A171 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 171uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.   
druki sejmowe nr 433, 497
druk senacki nr 171, 171 A, 171 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Umowa określa zasady wzajemnego wydawania osób, tworzy podstawy umożliwiające polskim sądom i prokuraturom prowadzenie postępowań ekstradycyjnych mających na celu wydawanie z Argentyny osób, wobec których toczy się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie karne.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 171 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Borusewicz.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 171 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Druki senackie: 7676 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 76uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
druki senackie nr 76, 76 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. 
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Rafał Ambrozik.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projektowana ustawa znosi obligatoryjność wymierzania przez sąd kary łącznej pozbawienia wolności w przypadku zbiegu przestępstw i wymierzenia sprawcy kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. Wnioskodawcy proponują, aby w tym przypadku sąd mógł orzec wobec sprawcy karę według swojego uznania.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2020 r.  skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 26 maja i 25 czerwca 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 76 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Druki senackie: 7474 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 74uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
druki  senackie nr 74, 74 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. 
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Brejza.

Projekt ma na celu uproszczenie procedury karnej w zakresie możliwości wnoszenia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia. Wnioskodawcy proponują powrót do stanu prawnego sprzed 5 października 2019 r. kiedy w przypadku uchylenia postanowienia prokuratora o umorzeniu postepowania przygotowawczego przez sąd i po ponownym wydaniu postanowienia o umorzeniu przez prokuratora, pokrzywdzony mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu – obecnie decyzja prokuratora o ponownym umorzeniu musi być zaskarżona do prokuratora nadrzędnego.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 74 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Brejza.


15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Senat w dniu 18 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Druki senackie: 9090 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 090u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
druki senackie nr 90, 90 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.

Projektowana ustawa stanowi realizację postulatów zawartych we wniesionej do Senatu petycji. Projekt zakłada wprowadzenie rozróżnienia postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich od postanowień o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich.

Marszałek Senatu w dniu 26 marca 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 90 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


16.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. wprowadził poprawki do ustawy
Druki sejmowe: 432do druku 432do druku 432493493 A
Druki senackie: 166166 A166 B166 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 166uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 432, do druku nr 432, 493, 493-A
druki senackie nr 166, 166 A, 166 B

Był to rządowy projekt ustawy.Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa wprowadza możliwość przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby nadal pozostaną w służbie. Ustawa zmienia wymiar przysługującego funkcjonariuszom corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Ponadto przewiduje ustawowe uregulowanie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej w przypadku uczestniczenia przez nich w postępowaniu karnym.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skierował ustawę:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 166 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiktor Durlak.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 166 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 138138 S138 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 138uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
druki senackie nr 138, 138 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. 
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Magdalena Kochan.

Projekt ustawy uzupełnia regulacje wprowadzane przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, doprecyzowuje jej przepisy, a także skraca jej okres vacatio legis, określając datę wejścia w życie ustawy z dniem 1 września 2020 r. Ponadto projektowana ustawa uwzględnia w mechanizmie „Niebieskie Karty” Żandarmerię Wojskową, a także określa termin na rozpatrzenie przez sąd zażalenia wniesionego przez obowiązanego na 48 godzin.

Marszałek Senatu w dniu 1 czerwca 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 17 i 30 czerwca 2020 r. Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 138 S). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.


18.

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań i zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br.

Senat w dniu 12 sierpnia 2020 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań i zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br.


19.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów

Senat w dniu 12 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i jej zapomnianych Bohaterów
Druki senackie: 176176 S
Uchwała: 176uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów.
druki senackie nr 176, 176 S

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

 Marszałek Senatu w dniu  28 lipca 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 176 S).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


20.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 roku petycji

punkt skreślony
Druki senackie: 159
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 roku petycji. 
druk senacki nr 159

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła Sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 r.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

 


Poprzednia strona