Narzędzia:

42. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

zapis video część 1.

zapis video część 2.


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Senat w dniu 29 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej.
Druki senackie: 479
Uchwała: 479-3.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej

druk senacki nr 479

Projekt uchwałyzostał wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

Projekt uchwały został uzgodniony - zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Senat w dniu 29 października 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki senackie: 462462 A462 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 462.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

druki sejmowe nr 1147, 1182, 1271, do druku nr 1271, 1275, do druku nr 1275, 1713, 1713-A

druki senackie nr 462, 462 A

Były to cztery poselskie projekty ustaw.

W ustawie proponuje się, aby środki z kar pieniężnych i grzywien, nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, przekazywać na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. W ramach wskazanego funduszu będzie można je przeznaczyć na działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, budowę lub przebudowę tych dróg.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 października 2013 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 462 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


3.

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Senat w dniu 29 października 2013 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki senackie: 466466 A466 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 466.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy ─Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 1179, do druku 1179, 1764, do druku 1764,1764-A

druki senackie nr 466, 466 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Przedstawiona nowelizacja zmierza do wzmocnienia bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do ustawy przepisów regulujących zasad uczestniczenia w zamówieniu podwykonawców - powierzania podwykonawcom realizacji części zamówienia, zasad rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 października 2013 r.

Kolejne wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 28 października 2013 r.

 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 466 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Senat w dniu 29 października 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1190do druku 1190do druku 11901747do druku 1747
Druki senackie: 467467 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 467.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki sejmowe nr 1190, do druku 1190, 1747, do druku 1747

druki senackie nr 467, 467 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza możliwość zwrotu opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych przez komornika dłużnikowi, jeżeli dłużnik przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn innych
niż spełnienie przez niego świadczenia, a którego nie był w stanie przedstawić, zanim doszło do umorzenia postępowania.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2013 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji tej sprawie odbyło się 24 października 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 467 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy ─ Karta Nauczyciela.

Senat w dniu 29 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 11 października 2013 r. bez poprawek.
Druki senackie: 463463 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 463
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy ─Karta Nauczyciela.

druki sejmowe nr 1293, do druku nr 1293, 1718, do druku nr 1718, 1718-A

druki senackie nr 463, 463 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa dotyczy wykonania wyroku TK. Przewiduje przyznanie nauczycielom przedszkoli uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym, identycznych z uprawnieniami, jakie posiadają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy przy jednoczesnym obniżeniu tych ulg z 37% do 33%.

Sejm uchwalił ustawę na 51 posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznychw tej sprawie odbyło się 23 października 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 463 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Senat w dniu 29 października 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1331do druku nr 133115961596 A
Druki senackie: 464464 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 464.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

druki sejmowe nr 1331, do druku nr 1331, 1596, 1596-A

druki senackie nr 464, 464 A

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu przede wszystkim:

- określenie sposobu uruchomienia i prowadzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (stanowiącego nowy tryb dostępu do informacji publicznej),

- wprowadzenie możliwości skorzystania z nieodpłatnego narzędzia teleinformatycznego umożliwiającego założenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP – Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Sejm uchwalił ustawę na 51 posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2013 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 października 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 464 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Senat w dniu 29 października 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki senackie: 472472 A472 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 472.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

druki sejmowe nr 1610, 1611, 1725, do druku nr 1725, 1815, do druku nr 1815, 1815-A

druki senackie nr 472, 472 A

Były to rządowy oraz poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Zaproponowane w ustawie zmiany przewidują m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych
i komandytowo-akcyjnych. Ponadto nowelizacja przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja wprowadza również przepisy określające zasady ustalania wartości kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia ww. akcji, udziałów nabytych przez podatnika w drodze spadku.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 października 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek  (druk  nr 472 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

Senat w dniu 29 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18311835
Druki senackie: 477477 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 477
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

druki sejmowe nr 1831, 1835

druki senackie nr 477, 477 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

 

Przedstawiona ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów:

·         dyrektywy dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków,

·         dyrektywy dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług,

·         dyrektywy dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej.

Powyższe zmiany są dokonywane w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 października 2013 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 29 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek  (druk  nr 477 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


9.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku.

Senat w dniu 29 października 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 374
więcej informacji o punkcie

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku.

druk senacki nr 374

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 31 maja 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 czerwca 2013 r. skierował informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2013 r. zapoznała się z informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


10.

Zmiany w składzie komisji senackich.

Senat w dniu 29 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 478
Uchwała: 478.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 478

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 29 października 2013 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.